COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad yr Arweinydd, Mehefin 11eg: Arhoswch yn ddiogel wrth gefnogi Cymru ar

Helô unwaith eto a dydd Gwener hapus i chi gyd.

Gan ein bod ni gryn ffordd i mewn i fis Mehefin erbyn hyn, hoffwn fyfyrio ar sut mae Sir Benfro’n rheoli’r drefn o lacio’r cyfyngiadau.

Bu’n braf iawn gweld y sir yn fwrlwm o bobl allan yn mwynhau popeth sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi llacio rhai cyfyngiadau yn ymwneud â digwyddiadau yn yr awyr agored a dan do.  Fodd bynnag, mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith o hyd.

Os byddwch chi allan yn fforio ac yn cyfarfod â phobl eraill, mae’n hanfodol eich bod yn lleihau faint o gyswllt rydych chi’n ei gael er mwyn atal yr haint rhag lledaenu ymhellach.

Fel awdurdod, rydym yn cefnogi ein cymunedau wrth i ni symud ymlaen, ac yn sicrhau bod ein timau gweithredol yn barod i ymdrin â’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr.

Er y bydd ein timau rhyfeddol yn mynd y tu hwnt i’r galw bob tro, mae arnom angen i bawb wneud eu rhan i helpu i gadw Sir Benfro’n brydferth.

P’un a ydych chi’n treulio amser ar ein traethau euraidd neu yn ein trefi a’n pentrefi rhyfeddol, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r biniau sydd ar gael neu, os ydynt yn llawn, ewch â’ch sbwriel adref gyda chi.  Nid oes tylwyth teg sy’n casglu sbwriel, ac ni fydd yn diflannu ar ei ben ei hun.

Felly, mwynhewch yr awyr agored a gadewch dim ond eich olion traed ar eich ôl – rhowch eich sbwriel yn y bin, peidiwch â’i adael i rywun arall ddelio ag ef neu i ddifetha’r amgylchedd.

Ddydd Sadwrn, bydd Triathlon Cymru yn cael ei gynnal yn Abergwaun, fel rhan o raglen brawf Llywodraeth Cymru.  Mae’n gam cadarnhaol i weld digwyddiadau unwaith eto, er bod hynny dan reolaeth oherwydd cyfyngiadau Covid.

Mae’n gydnabyddiaeth o’r ffordd y mae Sir Benfro’n cynnal digwyddiadau rhagorol bod y digwyddiad prawf pwysig hwn wedi’i ddyrannu i’r sir.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n galed i drefnu’r triathlon i’n galluogi i gynnal y digwyddiad hwn.

Hoffwn atgoffa pawb nad ydym yn annog pobl i ddod i wylio, ond rydym yn dymuno’n dda i’r athletwyr ddydd Sadwrn.

Mae’r rhagolygon tywydd yn awgrymu y bydd yn gynnes eto y penwythnos hwn, ac felly wrth i ni gyd fynd allan i fforio, hoffwn erfyn ar berchnogion cŵn i beidio â gadael cŵn mewn ceir ar eu pen eu hunain – gall cŵn orboethi’n gyflym.

Rydym eisoes wedi cael gwybod gan ein timau am gŵn yn cael eu gadael mewn ceir cynnes, ac ni allwn bwysleisio digon pa mor beryglus y gallai hyn fod.

Dylech sicrhau eich bod yn mynd â digon o ddŵr gyda chi hefyd, gan fod angen i’n ffrindiau bach â phedair coes hydradu hefyd.

Heno (nos Wener), rydym yn gweld dechrau Pencampwriaeth Euro 2020 UEFA, a ohiriwyd, a bydd Cymru’n chwarae’r Swistir yfory yn ail gêm y twrnamaint.

Ymunwch â mi i ddymuno’n dda i Gareth Bale a’r bechgyn.  Bum mlynedd yn ôl, roedd y tafarnau’n llawn ac roedden ni gyd yn sownd wrth ein sgriniau teledu wrth i’r tîm fynd yr holl ffordd i’r rownd gynderfynol.

Os ydych chi’n mynd allan i wylio’r gêm y penwythnos hwn, cofiwch gadw pellter cymdeithasol a dilynwch y rheolau Covid sydd ar waith yn y lleoliad.  Peidiwch ag anghofio y gallai fod angen i chi archebu bwrdd!

Hoffwn ddymuno penwythnos braf i chi gyd.


ID: 7866, revised 11/06/2021