COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diweddariad Ysgol Harri Tudur/ Henry Tudor School

Ar ôl darganfod achos positif o Covid-19 yn Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School, Penfro, mae Cyngor Sir Penfro, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi bod yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau bod pob cam rhagofalus posibl yn cael ei gymryd i leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws.

Mae pob sefydliad hefyd wedi parhau i weithio’n agos gyda’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu.

Mae’r holl wiriadau angenrheidiol mewn perthynas â’r achos positif o Covid-19 bellach wedi’u cwblhau a gallwn gadarnhau na fydd yn ofynnol i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 9, 10 ac 11 hunanynysu am 14 diwrnod.

 

Mae rhieni/gwarcheidwaid wedi cael y cyngor canlynol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

Os bydd plentyn/rhiant/aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau Covid-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, ac archebu prawf i'r unigolyn sydd â'r symptomau. Nid oes angen profi'r aelwyd gyfan os nad ydynt yn symptomatig.

 

Symptomau Covid-19 yw:

 

·         peswch parhaus newydd

·         tymheredd uchel

·         colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

 

Archebu prawf COVID-19:

 

Mae Hywel Dda yn argymell prawf ar gyfer y rhai sydd â pheswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu sydd wedi colli neu brofi newid yn yr ymdeimlad o flas neu arogl.

 

Os nad oes gan blentyn symptomau Covid-19 ond bod ganddo/ganddi symptomau eraill tebyg i annwyd, fel trwyn yn rhedeg, nid oes angen prawf ac nid oes angen iddo ef/hi a chithau hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n teimlo’n ddigon da i wneud hynny.

 

Os oes angen prawf Covid-19, dylid trefnu hyn drwy Borth Archebu'r DU, https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119. Mae profion ar gael yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro neu drwy becyn profi cartref a gyflenwir ac a gesglir o'ch cartref. Mae'r prawf Covid-19 yn cael ei gynnal drwy gymryd swab gwddf neu swab gwddf a thrwyn.

 

 


ID: 7055, revised 16/10/2020