COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn mynd ar-lein

Cynhelir Diwrnod Hawliau Gofalwyr ledled y Deyrnas Unedig, ddydd Iau, 26 Tachwedd. Yn Sir Benfro, bydd y digwyddiad yn cael ei ddathlu â rhaglen o weithgareddau a sesiynau gwybodaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl o bob oedran.

Ledled Sir Benfro, mae tua 15,000 o bobl sy’n darparu gofal a chymorth di-dâl i deulu a ffrindiau.

Nid yw llawer o bobl yn adnabod eu hunain fel gofalwyr, ond mae ganddynt rôl werthfawr mewn cymdeithas, ac amcangyfrifir bod gofalwyr ledled Cymru yn darparu gofal sy’n werth tua £8.1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn.

O dan amgylchiadau arferol, caiff digwyddiadau ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr eu trefnu ledled y sir i ofalwyr eu mynychu.

Fodd bynnag, o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19, ni all hyn ddigwydd eleni.

Felly, mae grŵp o sefydliadau sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl yn Sir Benfro, gan gynnwys Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro (PCISS) a gynhelir gan Hafal Crossroads, Gweithredu dros Blant, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cymdeithas Alzheimer a Chyngor Sir Penfro, gyda chymorth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi creu amserlen o ddigwyddiadau i ofalwyr di-dâl gymryd rhan ynddynt ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, neu o gwmpas yr adeg honno.

Mae’r gweithgareddau hyn yn rhad ac am ddim a byddant yn rhoi cyfle i ofalwyr gael cyngor, cymorth a sgwrs â gofalwyr eraill hefyd.

Mae digwyddiadau yn cynnwys gweithdai lles, cwisiau, a sesiynau gwybodaeth. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan Cysylltu Sir Benfro: https://connectpembrokeshire.org.uk/campaign/carers-rights-day

Os nad ydych chi’n gallu mynd ar-lein neu os hoffech chi gael cymorth i fagu hyder ynglŷn â defnyddio gliniadur neu lechen gyfrifiadurol, er mwyn i chi allu ymuno â grwpiau a gweithgareddau gofalwyr dros y gaeaf, yna gall yr Hyb Cymunedol helpu.

Ffoniwch yr Hyb Cymunedol, ar 01437 776301 am gymorth i gysylltu.

Dywedodd y Cynghorydd Mike James, yr Hyrwyddwr Gofalwyr sy’n Aelod Etholedig: “Efallai bydd Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn edrych ac yn teimlo ychydig yn wahanol eleni, ond mae’n parhau i fod yn elfen bwysig i ddathlu gwaith caled gofalwyr yn Sir Benfro, ac yn darparu gwybodaeth a chymorth pan fydd angen.

“Thema’r digwyddiad eleni yw ‘gwybod eich hawliau’. P’un a ydych chi’n ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun ers tro, mae’n bwysig eich bod yn deall eich hawliau. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu manteisio ar y cymorth sydd ar gael i chi, cyn gynted ag y bydd angen y cymorth hwnnw arnoch chi.

“Beth am gymryd rhan a gweld y gwahanol ddigwyddiadau a chymorth a gwybodaeth sy’n cael eu cynnig?”

Os ydych chi’n gofalu am aelod o’ch teulu neu ffrind, mae llawer o wybodaeth a chymorth ar gael yn Sir Benfro i’ch helpu i ofalu amdanoch chi’ch hun, yn ogystal â’r sawl rydych chi’n gofalu amdano:

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro ar gael ar 01437 611002 neu drwy anfon neges e-bost i: pciss@hafal.org

Gellir cysylltu â Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Benfro ar 01437 761330.


ID: 7172, revised 23/11/2020