COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Dyfodol Newydd I Dwristiaeth Yn Sir Benfro

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro (DPP) – sy’n cynnwys Twristiaeth Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, PLANED ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) – wedi bod yn gweithio’n agos gyda’i gilydd i gynhyrchu dau ddarn allweddol o waith i hybu twf twristiaeth yn y Sir.

Y cyntaf yw Strategaeth Dwristiaeth bum mlynedd newydd yn dwyn yr enw Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP).

Mae ymateb y partneriaid masnachol ac eraill i holiaduron ar-lein, ymgynghoriadau wyneb yn wyneb a gweithdai wedi helpu ffurfio’r DMP newydd.

Bydd y cynllun newydd yn rhedeg o 2020 i 2025 a bydd yn cwmpasu’r blaenoriaethau ac uchelgeisiau ar gyfer Sir Benfro fel cyrchfan ymwelwyr.

Yr ail yw gwaith i weld a ellid rheoli rhai gwasanaethau ymwelwyr yn fwy effeithiol trwy weithredu mewn ffordd wahanol, gyda’r bwriad o gynnal y diwydiant ymwelwyr sy’n werth miliynau o bunnau.

Ar hyn o bryd, mae Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro’n cyflenwi pob math o wasanaethau gyda phob un o’r partneriaid yn canolbwyntio ar wahanol feysydd gweithgaredd.

Ddydd Mercher, 5ed Chwefror, a dydd Llun, 10fed Chwefror, cymeradwyodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chyngor Sir Penfro yn eu tro strategaeth y DMP a’r cynnig i ffurfio Corff Marchnata Cyrchfannau (DMO) newydd.

Bydd adnoddau a staff adran Dwristiaeth (Marchnata Cyrchfannau) y Cyngor Sir yn cael eu trosglwyddo i Dwristiaeth Sir Benfro, sefydliad masnach dwristiaeth y sir, gydag APCAP a PLANED yn rhoi cymorth ac adnoddau hefyd.

Y fasnach fydd yn arwain sefydliad newydd Twristiaeth Sir Benfro a bydd yn gallu cyflawni amrywiaeth ehangach o weithgareddau gan gynnwys: gweithgaredd marchnata cyrchfan; cyflawni ymgyrchoedd a phrosiectau; cynorthwyo a chadw cyswllt â’r diwydiant; ymchwil a gwybodaeth; eiriolaeth; a gweithgareddau eraill fel cefnogi ac efallai gyflawni rhai achlysuron.

Meddai Jane Rees-Baynes, cadeirydd Twristiaeth Sir Benfro: “Rydym ni yn Nhwristiaeth Sir Benfro wrth ein boddau bod holl bartneriaid DPP wedi derbyn y cynigion. Rydym yn credu bod hwn yn ddechrau newydd cyffrous i dwristiaeth yn Sir Benfro.

“Byddwn yn gweithio’n galed yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf i sefydlu’r corff newydd hwn dan arweiniad y fasnach fel un o’r DMO mwyaf blaenllaw yn y DU.

“Bydd ein haelodau’n dal i dderbyn yr un buddiannau gwych drwy’r cyfnod pontio a gallant edrych ymlaen at well cynnig unwaith y bydd y sefydliad newydd yn gweithredu’n llawn.”

Meddai Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Llawer gwell nag endidau niferus, annhebyg yn gweithio i gynorthwyo twristiaeth ar wahân, bellach bydd gennym un cydgynllun ynghyd â sefydliad cryf, gydag adnoddau da, dan arweiniad y fasnach yn hybu ‘cyrchfan’ Sir Benfro.

“Mae’n gyfle cyffrous i’r Sir ddatblygu mwy ar ein cynnig twristiaeth anhygoel a sicrhau bod mwy o ymwelwyr o bedwar ban y byd yn darganfod Sir Benfro.”

Meddai Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED: “Mae cyflawni’r strategaeth newydd hon yn dangos yn eglur ymroddiad y sefydliadau allweddol hyn yn Sir Benfro i weithio ar y cyd.

“Swyddogaeth PLANED fu cynnal llais cymunedau’r sir yn arbennig, a phwysigrwydd y sector twristiaeth a chroeso i’r cymunedau hynny.

“Gyda’r agwedd newydd a chyffrous hon, byddwn yn dal i gynorthwyo ein partneriaid a’r diwydiant, i gael cymunedau i gyd-fynd â’r sbardun allweddol hwn i economi Sir Benfro, a’r cyfleoedd ychwanegol sy’n dod gyda hyn.”

Meddai’r Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Rydym yn falch iawn o gefnogi creu’r sefydliad newydd sy’n anelu at wella cynnig twristiaeth y sir i hybu ein henw da fel cyrchfan dwristiaeth flaenllaw hygyrch a chynaliadwy.

 “We look forward to working with partner bodies and the tourism trade to further develop work in this area.”

Bydd y DMP newydd yn cael ei lansio’n ffurfiol yn Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Benfro yn Rhosygilwen ar 26ain Chwefror. Cysylltwch â swyddfa Twristiaeth Sir Benfro ar 01646 622228 i archebu tocynnau.


ID: 6022, revised 13/02/2020