COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Dyfrffordd Aberdaugleddau yn cael ei roi ar rhestr fer gorsaf bŵer ymasiad brototeip

Mae Cyngor Sir Penfro yn datblygu atebion i leihau allyriadau carbon, denu buddsoddiad a darparu cyfleoedd gyrfa.

Yn gynharach eleni, cyhoeddom fod Cyngor Sir Penfro wedi cyflwyno cais i broses enwebu safle STEP gydag Awdurdod Ynni Atomig y DU (UKAEA). Mae’r rhaglen STEP (Tokamak Sfferig ar gyfer Cynhyrchu Ynni / Spherical Tokamak for Energy Production) arfaethedig yn golygu dylunio ac adeiladu gorsaf bŵer ymasiad brototeip.

Yn dilyn asesiad cychwynnol, mae UKAEA wedi cyhoeddi manylion y safleoedd ar y rhestr fer heddiw (11 Mehefin 2021), ac mae’r safle ar Ddyfrffordd y Ddau Gleddau, a gynigiwyd gan Gyngor Sir Penfro, ar y rhestr fer honno.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod y Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: 'Fel y dywedais pan wnaethom gynnig, mae Dyfrffordd y Ddau Gleddau wedi darparu bywoliaethau, wedi’u hategu gan danwyddau ffosil, i filoedd o deuluoedd Sir Benfro, gan gynnwys fy nheulu innau, ers dros 50 o flynyddoedd.

‘Fy ngwaith i yw helpu i sicrhau bod y ddyfrffordd yn parhau i ddarparu swyddi sy’n mynnu sgiliau lefel uchel ym meysydd peirianneg, gwyddoniaeth a thechnoleg ar gyfer cenhedlaeth nesaf y sir hon. Yn gysylltiedig â'n ffocws ar newid yn yr hinsawdd – ac yn ogystal â'n hymrwymiadau presennol gwerth miliynau o bunnoedd i gefnogi cynhyrchu ynni gwynt, tonnau a llanw glân – credwn fod rhan gan Sir Benfro i’w chwarae i gefnogi datblygiad technoleg ymasiad glân, gwyrdd yn y DU.

‘Mae cael ein rhoi ar y rhestr fer yn newyddion cadarnhaol iawn a byddwn yn gweithio’n galed gyda’n partneriaid a gydag UKAEA i’w perswadio mai Dyfrffordd y Ddau Gleddau yw’r lle gorau un yn y DU i ddatblygu’r dechnoleg hon.

‘Bydd y safle arfaethedig, sy’n gyfagos i’r safleoedd ynni presennol ar Lannau De dyfrffordd y Ddau Gleddau, yn cynnig y potensial i greu buddion aruthrol i Sir Benfro, gan ddarparu miloedd o swyddi sgiliau lefel uchel, denu buddsoddiad i’n heconomi a chefnogi’r gadwyn gyflenwi leol.’

Bydd asesiad manylach yn cael ei gynnal cyn bod UKAEA yn gwneud argymhellion i’r Ysgrifennydd Busnes ar ddiwedd yr haf 2022. Yna bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud penderfyniad terfynol ar y safle llwyddiannus tua diwedd 2022.

Dywedodd Gweinidog yr Economi yng Nghymru, Vaughan Gething: "Rwy’n falch iawn fod cynnig Sir Benfro wedi’i roi ar y rhestr fer gan Awdurdod Ynni Atomig y DU. Mae lleoliad Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn berffaith ar gyfer y prosiect hwn, felly mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Penfro a phartneriaid eraill i ddod â’r prosiect pwysig hwn i Gymru.

"Mae mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn her fawr yn fyd-eang. Mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i leihau allyriadau, felly rydym eisiau i Gymru fod yn flaenllaw o ran cyfleoedd ymchwil a datblygu yn y dyfodol ar gyfer technolegau a fydd yn ein galluogi i wneud hynny’n union. Ochr yn ochr ag ymrwymiadau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, byddai cyfle i gynnal safle STEP yn rhoi Cymru ar y map fel arweinydd ym maes cynhyrchu ynni gwyrdd, glân, gan greu swyddi o ansawdd uchel a chyfleoedd i gadwyni cyflenwi lleol."


ID: 7865, revised 14/06/2021