COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Eco-Nodwedd Newydd i Hwlffordd

Mae cynlluniau wedi’u cyflwyno ar gyfer plannu ‘wal werdd fyw’ yng nghanol Hwlffordd er mwyn ceisio cyfoethogi bioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol.

Byddai'r wal werdd wedi'i lleoli ger yr afon gyferbyn â Glan-yr-afon, llyfrgell a chanolfan ddiwylliannol y dref, gyda 25 rhywogaeth o blanhigion brodorol gan gynnwys rhedyn, glaswelltau, blodau a pherlysiau gwyllt gan gynnwys basil, saets a chlari.

Yn ogystal â darparu cynefin pwysig ar gyfer peillwyr, byddai’r wal yn nodwedd naturiol ddeniadol, meddai Sara Morris, Rheolwr Cynlluniau Datblygu a Chadwraeth y Cyngor Sir.

“Mae hwn yn gyfle gwych i ailgyflwyno natur i galon Hwlffordd,” meddai. “O ran yr holl blannu, bydd yn cymryd amser i’r planhigion dyfu a ffynnu ond ar ôl tipyn bydd yn edrych yn ddeniadol iawn.”

Byddai'r gwaith o gynnal a chadw'r wal, y bwriedir ei osod tua diwedd mis Hydref, yn cael ei wneud gan thîm o wirfoddolwyr fydd yn gyfrifoldeb am ei chynnal a’i chadw.

Byddai meinciau newydd a wnaed o lechi Cymreig hefyd yn cael eu gosod er mwyn annog trigolion ac ymwelwyr i fwynhau treulio amser yn yr ardal.

Mae’r wal werdd yn rhan o brosiect partneriaeth Bro Cleddau sy’n un o flaenoriaethau fframwaith Adfywio Hwlffordd.

Partneriaeth Bro Cleddau yw Cyngor Sir Penfro, Ymddiriedolaeth Bridge Meadow, Cyngor Tref Hwlffordd, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chlwb Caiacio Hwlffordd.

Mae Coleg Sir Benfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro hefyd wedi cefnogi’r prosiect.

Y nod yw gwella a chyfoethogi’r rhwydwaith hawliau tramwy yn ac o gwmpas Hwlffordd ac yn enwedig, o gwmpas Gorllewin Cleddau, gyda sawl cynllun cysylltiedig gwahanol.

Mae cyllid grant o ryw £250,000 wedi cael ei ddarparu gan CNC, Cyngor Tref Hwlffordd a Chynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Dywed y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, bod ffocws y prosiect ar yr afon yn dilyn y gydnabyddiaeth ei bod wedi cael ei thanddefnyddio fel adnodd yn rhy hir, er ei bod yn un o brif asedau naturiol y dref.

“Daw Prosiect Bro Cleddau â nifer o syniadau ynghyd y mae’r gymuned wedi eu cynnig yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf,” meddai.

“Yn ogystal â hybu bioamrywiaeth, mae’r prosiect hefyd yn rhan o’r pecyn ehangach o fuddsoddiadau rydyn ni’n eu gwneud i helpu Canol Tref Hwlffordd.

“Mae’r weinyddiaeth hon yn benderfynol o adfywio lwc y Dref Sirol, gan drawsnewid Canol Tref Hwlffordd o ganolfan fanwerthu draddodiadol hen ffasiwn i gyrchfan hamdden fywiog ble mae trigolion ac ymwelwyr eisiau treulio amser.”

Mae rhywfaint o’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd fel rhan o brosiect Bro Cleddau yn cynnwys llwybrau glannau newydd ger Bridge Meadow ac mae cynlluniau i greu pont droed newydd sy’n cysylltu Hen Erddi’r Felin.

Ymhlith y cynlluniau eraill mae creu cynefinoedd ar gyfer gwenoliaid y glennydd, dyfrgwn a lampreiod i fyny’r afon, gan greu llwybr sy’n cysylltu â phrosiect Priory Saltings y Cyngor Tref, a gosod pum bwrdd dadansoddi ar hyd y llwybr sy’n disgrifio fflora, ffawna a hanes yr ardal leol.

Ar hyn o bryd mae cais cynllunio’r wal werdd wedi'i gofrestru gyda Cyngor Sir Penfro i'w benderfynu.

Pennawd

Mae ‘wal werdd fyw’ yn cael ei phlannu ger yr afon yn Hwlffordd.

 


ID: 5651, revised 18/09/2019