COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Eich cyfle i helpu i bennu cyllideb y Cyngor

Mae Cyngor Sir Penfro yn gofyn i’r cyhoedd helpu’r Awdurdod i bennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod, sef 2021-22.

Y gyllideb sy’n pennu faint o arian sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus allweddol y mae pawb ohonom yn eu defnyddio yn Sir Benfro.

Mae hyn yn cynnwys addysg ac ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a chasgliadau gwastraff, yn ogystal â chyfleusterau hamdden, cynnal a chadw ffyrdd, llyfrgelloedd a llawer o agweddau eraill ar fywyd bob dydd.

Gall preswylwyr y sir ddefnyddio’r efelychydd cyllideb rhyngweithiol arbennig yn https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/ymgynghoriad-cyllideb-2021-2022 i bennu sut fyddech chi’n dosbarthu arian i wasanaethau.

Hefyd, gall pobl lenwi arolwg byr i ddweud eu dweud ar y gyllideb a gofyn cwestiynau.

Bydd y Cynghorydd Bob Kilmister, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, yn darparu diweddariadau fideo rheolaidd yn ateb cwestiynau preswylwyr.

Mae’r Cyngor yn wynebu bwlch cyllido a ragwelir o £14.5m ac mae’n ystyried beth yw’r ffordd orau i bontio’r bwlch hwnnw.

Mae’r Cabinet yn cynnig cadw cyllidebau gwasanaethau unigol yn wastad ar gyfer 2021-22, gan olygu y byddai’n rhaid ymdrin â’r holl bwysau chwyddiannol, gofynion a phwysau eraill drwy wneud gostyngiadau i gostau a / neu arbedion effeithlonrwydd.

Mae’r Cabinet hefyd yn cynnig codi’r Dreth Gyngor i helpu ymdrin â phwysau ar wasanaethau.

Gan dybio cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor, mae £10m o gyllid ychwanegol y gellir ei ddyrannu i rai gwasanaethau er mwyn helpu lleihau rhywfaint o bwysau.

Gyda £1.3m o’r cyllid hwn eisoes wedi’i ddyrannu, gall preswylwyr ddefnyddio’r offeryn cyllideb i osod yr £8.7m sy’n weddill gyda’r gwasanaethau rydych chi’n teimlo sydd ei angen fwyaf.

Mae’r offeryn cyllideb yn dangos lefel yr arian y gellid ei godi fesul opsiwn y Dreth Gyngor, a lefel y gostyngiadau costau / arbedion effeithlonrwydd sy’n ofynnol o ganlyniad i hynny.

Dros y saith mlynedd diwethaf, mae Cyngor Sir Penfro wedi pontio bwlch cyllido o £98.1m, yn bennaf trwy ostyngiadau sylweddol mewn costau ac arbedion effeithlonrwydd, yn gwneud cyfanswm o £73.8m.

Mae cyfraniadau eraill wedi dod incwm uwch o’r Dreth Gyngor, incwm ail gartrefi’r Dreth Gyngor (un-tro) a chyfraniad o £700,000 o gronfeydd wrth gefn (un-tro).           

Dywedodd y Cynghorydd Kilmister: “Pennu’r gyllideb yw un o swyddogaethau pwysicaf y Cyngor hwn.

“Rydym yn disgwyl cynnydd o 4% yn ein grant gan Lywodraeth Cymru, ond mae hyn yn dal i adael bwlch cyllido a ragwelir o £14.5m.

“Bydd y penderfyniadau sydd i’w gwneud yn cael effaith ar y gwasanaethau a ddarparwn, ac felly’n effeithio ar bobl Sir Benfro.

“Rydym yn wynebu penderfyniadau anodd, felly mae’n bwysig iawn bod preswylwyr yn cael eu cynnwys, yn dweud wrthym beth yw eu blaenoriaethau ac yn cael dweud eu dweud.”

 

I roi eich barn, ewch i
https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/ymgynghoriad-cyllideb-2021-2022 a llenwch yr arolwg byr ar-lein.

Fel arall, argraffwch gopi caled a phan fyddwch wedi’i lenwi, sganiwch ef a’i anfon drwy’r e-bost i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu ei bostio at: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 7 Chwefror, 2021.

Bydd yr ymatebion yn cael eu crynhoi mewn adroddiad a bydd ar gael i’r Cyngor i’w ystyried wrth wneud ei benderfyniadau terfynol.

Bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Iau, 4 Mawrth 2021.


ID: 7367, revised 19/01/2021