COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Etholiadau’r Senedd a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys 2021

Y diwrnod pleidleisio ar gyfer yr etholiadau uchod yw dydd Iau, 6 Mai.

·         Bydd y pleidleisiau ar gyfer etholaethau Senedd Preseli Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn cael eu cyfrif yn Hwlffordd ddydd Gwener 7 Mai yn hytrach na dros nos oherwydd y mesurau ychwanegol a roddwyd ar waith o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19.

·         Bydd y pleidleisiau ar gyfer etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cael eu cyfrif ddydd Sul, 9 Mai.

·         Ar 28 Ebrill, roedd gan 61,290 o bobl yr hawl i bleidleisio yn etholaeth Senedd Preseli Sir Benfro ac roedd gan 61,067 o bobl yr hawl i bleidleisio yn etholaeth Senedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

·         Bydd 74 o orsafoedd pleidleisio ym Mhreseli Sir Benfro a 72 yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro.

·         Bydd mesurau’n cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod gorsafoedd pleidleisio’n gweithredu’n ddiogel yn unol â’r rheoliadau Covid-19. Gwisgwch orchudd wyneb wrth fynd i mewn i’r orsaf bleidleisio ac anogir pleidleiswyr i ddod â’u pen/pensil eu hunain i farcio eu papur pleidleisio.

·         Bydd tua 450 o unigolion yn gweithio yn y gorsafoedd pleidleisio yn y ddwy etholaeth, a bydd tua 150 arall yn ymwneud â chyfrif pleidleisiau.

·         Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau, 6 Mai.

·         Gofynnir i bleidleiswyr ddod â’u Cerdyn Pleidleisio gyda nhw i’r orsaf bleidleisio, er nad yw hyn yn hanfodol ar yr amod bod yr unigolyn wedi’i restru ar y Gofrestr Etholwyr.

·         Dyma’r tro cyntaf y gall pleidleiswyr cofrestredig 16 a 17 oed bleidleisio mewn etholiad Senedd.

·         Yn Sir Benfro, mae 1,328 o bleidleiswyr 16 a 17 oed wedi cofrestru i bleidleisio, sef 42% o’r rheiny sy’n gymwys.

·         Dim ond pleidleiswyr cofrestredig 18 oed a hŷn sy’n gallu pleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

·         I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-a-phleidleisio

·         Dilynwch y Cyngor Sir ar Twitter: www.twitter.com/pembrokeshire  ac ar Facebook: www.facebook.com/PembrokeshireCountyCouncil

Dywedodd y Swyddog Canlyniadau, Richard Brown: “Rydym wedi bod yn cynllunio ar gyfer yr etholiadau hyn ers misoedd lawer gyda’r nod o sicrhau bod y broses ddemocrataidd yn gallu digwydd mor ddiogel â phosibl.

“Pan fydd pleidleiswyr yn cyrraedd eu gorsafoedd pleidleisio, byddant yn gweld nifer o’r mesurau rydym wedi dod mor gyfarwydd â nhw yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

“Bydd diheintydd dwylo ar gael, bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith, bydd newidiadau wedi’u gwneud i fynedfeydd ac allanfeydd, lle y bo’r angen, a bydd angen gwisgo gorchudd wyneb y tu mewn i orsafoedd pleidleisio.

“Dilynwch gyfarwyddiadau’r staff yn y gorsafoedd pleidleisio. Anogwn bleidleiswyr hefyd i ddod â’u pen neu bensil eu hunain i farcio eu papur pleidleisio.

“Anogaf bawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio ddefnyddio eu pleidlais a lleisio eu barn ar bwy sy’n eich cynrychioli yn y Senedd ac fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.”

 

 


ID: 7756, revised 04/05/2021