COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau-y Diweddaraf gan Wasanaeth Cofrestru Sir Benfro

Bydd rhieni y ganwyd eu babanod yn Sir Benfro cyn neu yn ystod y cyfnod clo yn gallu cofrestru genedigaeth eu plentyn a phrynu tystysgrif geni o ddydd Llun (6 Gorffennaf) ymlaen, mae Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro wedi cyhoeddi.

Oherwydd gofynion ymbellhau cymdeithasol, bydd hon yn broses dau gam gyda'r mwyafrif o'r cofrestriad yn cael ei gwblhau dros y ffôn ac yna apwyntiad wyneb yn wyneb byr yn y Swyddfa Gofrestru yn Cherry Grove, Hwlffordd.

Anogir rhieni sydd wedi bod yn aros i gofrestru eu babanod i alw i wneud apwyntiad cyn gynted â phosibl (gweler y manylion cyswllt isod).

Gall priodasau a phartneriaethau sifil fynd yn eu blaenau mewn addoldai, yn ddarostyngedig i ofynion ymbellhau corfforol.

Mae tîm y Gwasanaeth Cofrestru yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru a’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol cyn y gellir ailddechrau seremonïau’r Swyddfa Gofrestru, ond maent yn gobeithio gallu eu cynnig o fewn yr wythnosau nesaf. Byddant hefyd yn cynnig apwyntiadau o 13 Gorffennaf ymlaen er mwyn i gyplau roi rhybudd o briodas neu bartneriaeth sifil. Gofynnir i gyplau sydd â seremoni wedi'i bwcio mewn adeilad cymeradwy yn Sir Benfro wirio unrhyw drefniadau gyda'u lleoliad i ddechrau.

Mae gwasanaethau eraill yn parhau'n ddigyfnewid gyda chofrestriadau marwolaeth yn cael eu darparu dros y ffôn. Dylid gwneud ceisiadau am dystysgrifau copi ar-lein ar  www.pembrokeshire.gov.uk  neu drwy ffonio'r rhif isod. Mae'r tîm yn gofyn i aelodau'r cyhoedd beidio ag ymweld â'r Swyddfa Gofrestru heb apwyntiad gan ei bod yn dal i fod ar gau i'r cyhoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Baker, sydd â chyfrifoldeb dros y Gwasanaethau Cofrestru: “Hoffwn longyfarch y tîm am y ffordd y maent wedi addasu i’r sefyllfa bresennol a chroesawaf y cyfle i rai elfennau pellach o’r gwasanaeth ddychwelyd i’r normal newydd.

Ychwanegodd: “Rwy’n cydnabod yr anawsterau y mae ein preswylwyr wedi byw gyda nhw yn ystod y tri mis diwethaf ac yn diolch iddyn nhw am eu dealltwriaeth.”

Dylai rhieni a chyplau e-bostio registerrars@pembrokeshire.gov.uk gyda'u manylion neu ffonio 01437 775176 i archebu neu gadarnhau seremoni neu rybudd apwyntiad.

 


ID: 6644, revised 08/07/2020