COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Glan Cei'r Gorllewin - dymchwel ar y gweill

Mae gwaith dymchwel yn cael ei wneud ar Lan Cei’r Gorllewin yn Hwlffordd (yr hen adeilad Ocky White) fel rhan o brosiect adeiladu mawr i ailddatblygu’r safle.

Wedi dechrau yn gynharach eleni, bydd y prosiect yn darparu datblygiad tri llawr steilus, gan gynnwys emporiwm bwyd, bar a theras ar y to. 

Cei`r De

Bydd y prosiect gan Gyngor Sir Penfro yn cynnwys gwelliannau cyhoeddus, gan gynnwys sgwâr glannau dymunol gyda lle i ddigwyddiadau a allai weld ei defnydd yn cael ei estyn yn gynnar yn y nos. 

Disgwylir i’r gwaith dymchwel orffen erbyn canol mis Rhagfyr, pan fydd yn symud ymlaen i osod sylfeini’r is-seilwaith a gosod gwaith dur yn y Flwyddyn Newydd.

Disgwylir i’r prosiect ddod i ben yn gynnar yn 2023.

Dymchwel Glan y Cei`r Gorllewin

Ariennir y cynllun gan raglen Trawsffurfio Trefi Llywodraeth Cymru a rhaglen Adeiladu at y Dyfodol trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. John Weavers Contractors yw’r contractwyr.

Dywedodd Rachel Moxey, Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio, mai’r nod fyddai, ar y cyd â’i botensial am ddefnydd hamdden a chymunedol, annog mwy o ffyniant a gwytnwch yng nghanol y dref dros amser.

“Mae’r prosiect yn dystiolaeth o ymroddiad yr Awdurdod i gefnogi adfywio tref sirol Sir Benfro,” dywedodd. “Nid yn unig fydd yn helpu i ddenu pobl i Hwlffordd, bydd hefyd yn cefnogi twf busnes ac yn creu hyb cymunedol ychwanegol.”

Dywedodd y Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd, Julie James:

“Mae ein rhaglen Trawsffurfio Trefi yn darparu £136 miliwn i gefnogi ymhellach adferiad economaidd a chymdeithasol canol trefi a dinasoedd ledled Cymru, gan adeiladu ar fuddsoddiad o £800 miliwn mewn mwy na 50 o’n trefi ers 2014. Mae Trawsffurfio Trefi’n canolbwyntio ar wella bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd, rhoi ail bwrpas i eiddo a esgeuluswyd, cynyddu gweithio’n hyblyg a lle byw a darparu mynediad at wasanaethau.

“Mae ein polisi canol y dref yn gyntaf yn golygu mai canol trefi ddylai fod yr ystyriaeth gyntaf ar gyfer yr holl benderfyniadau ar leoli gweithleoedd a gwasanaethau. Mae canol ein trefi a dinasoedd yn wynebu llawer o heriau sydd wedi cael eu gwaethygu gan y pandemig. Dyma pam rydyn ni’n buddsoddi’n drwm er mwyn sicrhau bod ein trefi nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu, ac rydyn ni’n ddewr yn eu hailwampio i fod yn lleoedd y bydd pobl am dreulio eu hamser ynddyn nhw.”

 Western Quayside plans

 


ID: 8365, revised 25/11/2021