COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Glan-Yr-Afon yn agor yn swyddogol

Mae Glan-yr-afon/The Riverside – y ganolfan ddiwylliannol arloesol newydd yng nghanol tref Hwlffordd – wedi cael ei hagor yn swyddogol.

Roedd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas AC, yn bresennol mewn seremoni yn y ganolfan nos Lun (28 Ionawr), ynghyd â thua 60 o westeion eraill.

Ar y cyd â Chadeirydd Cyngor Sir Penfro, Aden Brinn, a Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Rhodri Glyn Thomas, aeth y Dirprwy Weinidog ati i ddadorchuddio plac i nodi'r achlysur.

Mae'r datblygiad yn cynnwys llyfrgell, oriel, gwybodaeth i ymwelwyr a siop goffi, ac mae'n ganlyniad i bartneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Sir Penfro a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Cafwyd cyllid i adeiladu'r cyfleuster gan amrywiaeth o ffynonellau, yn cynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn cyllido pum mlynedd i'r fenter er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn aros yn agored ar brynhawniau Sadwrn, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Dim ond ar foreau Sadwrn yr arferai'r llyfrgell flaenorol agor.

Cyn helpu i ddadorchuddio'r plac, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru, ynghyd â phartneriaid eraill, wedi gallu cefnogi'r prosiect hwn.

“Mae cydleoli llyfrgell gyhoeddus gyda chyfleuster diwylliannol yn creu mwy o ymdeimlad o ysbryd cymunedol, ac yn dod â phobl ledled yr ardal at ei gilydd.

Bydd y ganolfan newydd gyffrous hon, yng nghanol eich tref sirol, yn cynyddu nifer y bobl a fydd yn ymweld â’r dref, ac, rwy'n gobeithio, yn helpu i ailfywiogi ac adfywio canol y dref a'r ardal gyfagos.”

Dywedodd Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, fod hwn yn gyfleuster newydd, cyffrous, nid yn unig ar gyfer Hwlffordd ond ar gyfer Sir Benfro yn gyffredinol.

Aeth y Cyng. Miller ymlaen i ddweud: “Mae'n darparu glasbrint ar gyfer y ffordd y mae angen i ni ryngweithio â'n cwsmeriaid. Edrychaf ymlaen at ddatblygiadau arloesol tebyg yn y dyfodol i helpu i adfywio canol ein trefi.”

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas wrth y gwesteion: “Diben y Llyfrgell Genedlaethol yw sicrhau bod ein diwylliant a'n treftadaeth yn hygyrch i bawb, er mwyn iddynt ddysgu, ymchwilio a mwynhau.

“Bydd y bartneriaeth bwysig hon â Chyngor Sir Penfro yn cynnig cyfle unigryw i ni ehangu cyfoeth ein gwasanaethau a'n casgliadau er budd pobl y wlad a'r rheiny sy'n ymweld â'r ardal.”

Agorodd y cyfleuster blaenllaw hwn, sydd ar lan yr afon, ym mis Rhagfyr, ac mae'n rhan o gynllun uchelgeisiol i drawsnewid canol y dref.

Mae eisoes yn boblogaidd ymhlith y cyhoedd, ac mae 49,000 o bobl wedi ymweld ag ef ers iddo agor ar gyfer busnes ddechrau mis Rhagfyr.

·         Mae Glan-yr-Afon/The Riverside ar agor o 10am bob dydd, ac eithrio ar ddydd Sul. Mae'n cau am 7pm ar ddydd Mawrth, ac am 5pm ar bob diwrnod arall.

·         Am ragor o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau a gweithgareddau’r ganolfan, mewngofnodwch i www.pembrokeshire.gov.uk/the-riverside neu ewch i wefan Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService neu ffoniwch Glan-yr-afon/The Riverside 01437 775244.

Capsiwn
Yn y llun yn yr agoriad swyddogol (chwith i dde): Cynghorydd Aden Brinn, Rhodri Glyn Thomas, Arglwydd Elis-Thomas a Cynghorydd Paul Miller.


ID: 4679, revised 29/01/2019