COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gosod y cabinetau cyntaf yn garreg filltir bwysig ar gyfer prosiect band eang cyflym iawn

Mae prosiect band eang cyflym iawn arloesol a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro wedi cyrraedd carreg filltir bwysig.

Mae’r cabinetau cyntaf yn dod â band eang ffeibr llawn, sy’n gallu trosglwyddo data ar gyfradd gigabeit, gyda chyflymderau lawrlwytho o hyd at 1,000Mbps, wedi cael eu gosod yn Sant Ismael a Woodstock Cross, i wasanaethu ardaloedd cyfagos y prosiect yn Dale, Y Mot a Threamlod.

Nod Prosiect Band Eang Cyflym Iawn Cyngor Sir Penfro yw cysylltu Sir Benfro gyfan â band eang sy’n gallu trosglwyddo data ar gyfradd gigabeit, gan baratoi’r sir ar gyfer datblygiadau technolegol yn y dyfodol, a hybu cyfleoedd i fusnesau a thrigolion mewn byd sy’n gynyddol ddigidol.

Mae’r cynllun yn gweithio trwy symbylu’r galw am fand eang ffeibr cyflym a manteisio ar gyllid gan lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Gwahoddir cymunedau lleol i ddewis cyflenwr o’u dewis, heb unrhyw ffi gosod, ar gyfer cwsmeriaid.

Erbyn hyn, mae ardaloedd peilot Y Mot, Treamlod, Dale a Chrymych ar flaen y gad tuag at allu elwa ar fanteision band eang cyflym iawn.

Mae Herbrandston, Cas-wis, Slebets, Maenclochog, Llanycefn a Nyfer wedi cael eu dewis fel ardaloedd nesaf y prosiect.

Mae pedwar swyddog band eang ychwanegol wedi cael eu recriwtio i ymgysylltu â chymunedau, ac adeiladu ar lwyddiannau’r ardaloedd peilot.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet yr Economi ar gyfer Cyngor Sir Penfro, fod cysylltedd digidol yn brif flaenoriaeth i’r Awdurdod: "Er nad yw darpariaeth fand eang yn dechnegol yn fater i awdurdodau lleol, rwy’ wedi bod yn glir erioed fod angen i ni ei wneud yn fater i ni, a chael ateb.

“Rwy’n gwybod na fyddwn ni byth yn sir sydd â’r cysylltiadau gorau o ran ffyrdd neu reilffyrdd, ond rwy’n credu y gallwn ni fod ymhlith y siroedd sydd wedi’u cysylltu orau yn ddigidol ac mae budd economaidd cyflawni hynny yn rhy gymhellol i’w adael i bobl eraill yn unig.

“I’r perwyl hwnnw, rwyf wedi gofyn i’r awdurdod ymrwymo i gyflenwi ffeibr sy’n gallu trosglwyddo data ar gyfradd gigabeit ar draws y sir gyfan erbyn 2023, a gosod y cabinetau hyn yw’r cam cyntaf, ar lawr gwlad, i wireddu hynny ar gyfer ein cymunedau.

“Gall trigolion yn ein hardaloedd peilot edrych ymlaen at gael eu cysylltu â chyflymderau gigabeit dros y misoedd nesaf, ac yn ddiweddar, rwyf wedi cymeradwyo ehangu’r rhaglen y tu hwnt i’r cynlluniau peilot, i’w cyflenwi’n llawn.

"Ar ôl i ni recriwtio pedwar Swyddog Ymgysylltu Band Eang newydd, aethon ni ati i ddewis chwe ardal nesaf y prosiect, gan amlygu, er gwaethaf yr anawsterau yn sgil Covid, ein bod ni wedi ymrwymo i’r prosiect hwn, ac i gyflenwi band eang cyflym iawn yn Sir Benfro.

"Rydym ni wedi ymrwymo i gysylltu pob cartref yn holl ardaloedd y prosiect. Mae hynny’n golygu unrhyw un sydd eisiau band eang cyflym iawn – ni waeth ble rydych chi’n byw. I lawr lôn hir? Mewn pentref anghysbell? Does dim ots; bydd unrhyw un sydd eisiau cysylltu yn gallu gwneud hynny.”    

Dywedodd llefarydd ar ran Broadway Partners, a ddewiswyd i weithio gyda’r pedair ardal beilot: “Rydym ni’n falch o gefnogi Cyngor Penfro i gyflawni eu gweledigaeth ddigidol ar gyfer y sir, ac wrth ein bodd yn gweld canlyniadau pendant cyntaf ein holl ymdrechion yn dwyn ffrwyth heddiw. 

“Mae cysylltedd digidol eisoes yn angenrheidiol i lawer o gymunedau, busnesau ac aelwydydd, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gynnydd yn y dyfodol fel bod Sir Benfro yn gallu trosglwyddo data yn gyfan gwbl ar gyfradd gigabeit.” 

I gael mwy o wybodaeth a mynegi diddordeb mewn cael band eang gwell yn Sir Benfro, gweler: https://www.pembrokeshire.gov.uk/broadband

 


ID: 7405, revised 25/01/2021