Ystafell Newyddion

Gwasanaethau i gwsmeriaid dan sylw wrth ymgynghori ar y gyllideb

Os oes gennych farn ar newidiadau all ddigwydd i ganolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid Sir Benfro, Canolfan Groeso Dinbych-y-pysgod a’r Gwasanaeth Cofrestru, cofiwch gymryd rhan yn ymgynghori Cyngor Sir Penfro ar y gyllideb.

Lansiwyd yr ymgynghori ar gyllideb ddrafft Cyngor Sir Penfro ar gyfer 2019/20 ar 17eg Rhagfyr 2018 a daw i ben ar 18fed Ionawr 2019.

Mae’n rhoi cyfle i bobl leisio’u barn ar amrywiaeth eang o benderfyniadau cyllidebol sy’n wynebu’r Awdurdod.

Ymysg y penderfyniadau hynny yw symud neu ddarfod darparu rhai gwasanaethau cyhoeddus allweddol.

Mae canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid Sir Benfro yn Hwlffordd (yn adain y gogledd, Neuadd y Sir), Argyle Street yn Noc Penfro, Neuadd y Dref - Aberdaugleddau, Neuadd y Dref - Abergwaun a Neyland.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn pobl a fyddai’n dderbyniol darparu llai o wasanaethau gan y canolfannau a’u symud nifer i adeiladau eraill y Cyngor.

Mae Canolfan Groeso Dinbych-y-pysgod yn sefyll ger y maes parcio amrylawr yn y dref. Mae’r ymgynghoriad yn gofyn a ddylid datblygu Canolfan Groeso cyngor cymuned / tref yn hytrach, neu a ddylid darfod y gwasanaeth.

Mae’r Gwasanaeth Cofrestru yn swyddfeydd Cherry Grove y Cyngor yn Hwlffordd, sydd i gael eu gwagio.

Mae’r ymgynghoriad yn gofyn i’r cyhoedd a ydynt yn teimlo ei bod yn dderbyniol symud y swyddogaethau cofrestru statudol i Neuadd y Sir neu Archifdy Sir Benfro, a symud y gwasanaethau anstatudol (h.y. seremonïau priodas a phartneriaeth mwy) i Faenordy Scolton.

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn gofyn i bobl beth yw eu barn ar gynyddu’r Dreth Gyngor y flwyddyn nesaf (2019-20). Caiff pedwar gwahanol ddewis eu cyflwyno a lle i roi sylwadau.

Bydd ymatebion yn cael eu crynhoi’n adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ar 11eg Chwefror, ac i’r Cyngor llawn ar 21ain Chwefror.

Yn y Flwyddyn Newydd bydd cyfleoedd ychwanegol i’r cyhoedd roi eu barn ar ddrafft y gyllideb.

Bydd sesiynau Weplyfr Byw’n cael eu cynnal ar ddydd Llun, 7fed Ionawr a dydd Mercher, 16eg Ionawr, o 7pm i 8pm (gwelwch www.facebook.com/pembrokeshirecountycouncil).

Bydd dwy sesiwn alw heibio ychwanegol yn cael eu cynnal yng Nglan-yr-afon (y llyfrgell ac oriel newydd) yn Hwlffordd. Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar ddydd Llun, 7fed Ionawr o 3pm i 5pm, ac ar ddydd Iau 17eg Ionawr o 2pm i 4pm.

Bydd sesiwn holi ac ateb gyhoeddus ffurfiol yn cael ei chynnal hefyd, yn Archifdy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, ar ddydd Mercher, 9fed Ionawr o 7pm i 8.30pm.

I roi eich barn ar gyllideb y Cyngor:

·         Llenwch y ffurflen ymateb ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

·         NEU ffoniwch y Ganolfan Gysylltu ar 01437 764551 i ofyn am ddogfen copi caled. Ar ôl ei llenwi, postiwch i: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. Fel arall, gallwch ei sganio a’i e-bostio i surveys@pembrokeshire.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener, 18fed Ionawr 2019.


ID: 4576, revised 02/01/2019