COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Gweithio gydag Anableddau Dysgu

Ddydd Mercher 7 Tachwedd, fe gynhaliodd Gweithffyrdd + y digwyddiad Gweithio gydag Anableddau Dysgu yng Nghaffi Social Zone Canolfan Hamdden Aberdaugleddau.

Nod y digwyddiad oedd dathlu llwyddiannau a straeon newyddion da o'r rheini ag anableddau dysgu mewn gwaith,  gwaith gwirfoddoli neu brofiad gwaith, yn ogystal â chyflogwyr a sefydliadau cefnogi.

Roedd dros 30 yn bresennol, gan gynnwys cynrychiolwyr o Mencap Cymru (a oedd yn dathlu Wythnos Waith Anabledd Dysgu), Norman Industries, E4I2, Tîm Gwefan Mynediad Sir Benfro, PAVS, Cyngor Sir Penfro, Gerddi Caerog Ystagbwll a Pobl yn Gyntaf Sir Benfro.

Gwrandawodd y rhai oedd yn bresennol ar gyflwyniad a grëwyd gan Rachel Bailey a Rhys Eynon, y ddau ohonyn nhw wedi cael eu cyflogi yn ddiweddar fel hyrwyddwyr Anabledd Dysgu. Rachel, sydd â Pharlys yr Ymennydd, yw'r hyrwyddwr cyflogaeth. Rhys, sydd ag Awtistiaeth yw'r hyrwyddwr cymunedol. Siaradodd y ddau am eu hansicrwydd o gael cyflogaeth â thâl gan eu bod yn teimlo y byddai pobl yn eu barnu yn seiliedig ar eu hanableddau ac nid eu galluoedd. Teimla’r ddau y gellid eu camddeall. Aethant ymlaen i ddweud ers ennill cyflogaeth, maent wedi magu hyder, a’u bod yn fwy cymhelledig ac yn teimlo ymdeimlad o falchder a phwrpas yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. Yn anffodus, nid oedd Rachel yn gallu mynychu'r digwyddiad, ond cafodd ei stori ei chyflwyno gan Karen Davies, (Rheolwr Prosiect Gweithffyrdd +, Norman Industries, E4I2 gyda Chyngor Sir Penfro).

Yn dilyn hyn roedd yna fideo byr, yn cynnwys unigolion ag Anableddau Dysgu sydd wedi cael gwaith, gwaith gwirfoddol, hyfforddiant a phrofiad gwaith trwy Gweithffyrdd +, Norman Industries, Social Zone Café a gwefan Mynediad Sir Benfro. Diolch i'r unigolion canlynol am rannu eu straeon ysbrydoledig: Siân Andrews, Kath Brookes, Simon Howells, Cheryl Evans (Premier Stores, Neyland), Adam Billington, James McGuire, Callum Edwards, Jack Wood.

Darparwyd lluniaeth i’r digwyddiad gan staff yng Nghaffi Social Zone yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau, ac mae gan lawer ohonynt anabledd dysgu eu hunain.

"Roeddwn wrth fy modd yn mynychu'r dathliad ar ran y prosiect Cyswllt Cymunedol PAVS yn Sir Benfro. Roedd yn ysbrydoliaeth i wrando ar Rhys yn egluro sut na fydd ei anabledd dysgu yn ei atal rhag gwireddu breuddwydion a dyheadau, sy'n cynnwys cyflogaeth â thâl trwy ei rôl newydd fel Hyrwyddwr LD - y cyntaf i Sir Benfro ". Sophie Buckley, Cysylltydd Cymunedol - Plant a Theuluoedd, PAVS

"Rwy'n teimlo ei bod yn bwysig canolbwyntio ar alluoedd pobl nid analluoedd. Clywais i rywun yn dweud y diwrnod o’r blaen nad ydym yn cyflogi rhywun am yr hyn na allant ei wneud. Mae hyn yn wir iawn. Mae unigolion yn cael eu cyflogi am yr hyn y gallant ei wneud. Drwy gael gafael ar gymorth fel Mynediad at Waith a gan sefydliadau eraill, gellir gwneud addasiadau bach sy'n caniatáu i gyflogwyr agor criw o unigolion talentog sydd am weithio a datblygu eu sgiliau." Natalie Morgan, Gweithffyrdd +.

"Mae Mencap Cymru yn credu bod cyflogaeth â thâl i bobl ag anabledd dysgu yn ffordd hanfodol o leihau unigrwydd cymdeithasol a helpu i newid y stigma y mae pobl ag anabledd dysgu yn ei wynebu. Gyda'r gefnogaeth gywir gall pobl ag anabledd dysgu ffynnu yn y gweithle, lle bynnag y bo hynny." Wayne Crocker, Cyfarwyddwr, Mencap Cymru.

Cefnogir Gweithffyrdd + gan £17.3 miliwn o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Arweinir y prosiect gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar y cyd â Chynghorau Sir Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Os hoffech gael gwybod rhagor am y cymorth, gall Gweithffyrdd + ddarparu pobl yn Sir Benfro, cysylltwch â'r tîm ar 01437 776609 neu e-bostiwch workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk

Gweithio gydag Anableddau Dysgu (2)


ID: 4444, revised 28/11/2018