Ystafell Newyddion

Gwelliant ysgol yn cael ei gydnabod gan arolygwyr

Mae Ysgol Harri Tudur yn hynod falch o gyhoeddi bod yr ysgol wedi’i thynnu o’r rhestr o ysgolion y mae angen gwelliant sylweddol arnynt.

Penderfynodd Arolygwyr Estyn fod yr ysgol wedi gwneud cynnydd digonol tuag at yr argymhellion a oedd ar waith ers yr arolygiad craidd diwethaf.

Meddai Pennaeth Ysgol Harri Tudur, Fiona Kite: “Mae Corff Llywodraethol Ysgol Harri Tudur a minnau yn hynod falch o rannu canlyniad ymweliad monitro diweddar Estyn â’r ysgol ym mis Ionawr.

“Mae Ysgol Harri Tudur yn falch iawn o’n staff a’n disgyblion, a’r cyflawniadau rydym wedi’u gwneud gyda’n gilydd ers arolygiad craidd 2018.

“Hoffem ddiolch hefyd i lawer o’n rhieni a gofalwyr a’r gymuned ehangach am eu cefnogaeth barhaus.”

Roedd adroddiad Estyn yn dweud y bu gwelliannau nodedig yn ansawdd yr addysgu a’r dysgu, gofal bugeiliol, ac ymddygiad disgyblion ers adeg yr arolygiad craidd.

 

Canfu arolygwyr hefyd:

 

·         Fod yr ysgol wedi cyflwyno strategaethau sydd wedi effeithio’n gadarnhaol ar ymddygiad disgyblion, eu hagweddau at ddysgu a’u presenoldeb.

·         Bu gwelliant sicr yn ansawdd yr addysgu ac asesu. Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar safonau academaidd disgyblion ac ar eu lles.

·         Bu gwelliannau nodedig yn effeithiolrwydd ac atebolrwydd arweinwyr ar bob lefel.

 

Dywedodd Steven Richards-Downes, Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Penfro, ei bod yn dda gweld Ysgol Harri Tudur yn gwneud cynnydd da.

“Mae’r adroddiad yn dyst i waith caled staff yr ysgol, y tîm arwain a’r llywodraethwyr, ers yr arolygiad craidd yn 2018,” dywedodd Mr Richards-Downes.

“Mae’r ysgol gyfan i’w llongyfarch am barhau i ganolbwyntio ar eu hargymhellion arolygu - yn enwedig drwy'r ddwy flynedd ddiwethaf eithriadol o heriol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, “Llongyfarchiadau i dîm yr ysgol ar gyflawni’r adroddiad llwyddiannus hwn gan Estyn.

“Rwyf yn hyderus y gall Ysgol Harri Tudur adeiladu ar y llwyfan hwn nawr a pharhau i wella deilliannau ar gyfer yr holl fyfyrwyr.”

 

Capsiwn: Mae arolygwyr wedi cydnabod gwelliannau yn Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School. LLUN: Bev Thomas.


ID: 8588, revised 14/03/2022