COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Gwobr ‘Balchder Yn Sir Benfro’ I Gylch Chwarae Gwirfoddol

Grŵp chwarae gwirfoddol yng Nghanolfan Gymunedol Bloomfield yn Arberth yw enillwyr diweddaraf Gwobr Balchder yn Sir Benfro.

Mae Cylch Meithrin Arberth yn rhoi cyfle i blant fanteisio ar ofal ac addysg blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi’i lansio yn 2017, caiff gwobr Balchder yn Sir Benfro ei chyflwyno bob mis i grŵp gwirfoddol y gwnaeth ei waith wahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau lleol.

Partneriaeth yw’r wobr rhwng Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro a’r Western Telegraph – gyda phob cynnig buddugol yn cael £200.

Mae Cylch Meithrin Arberth yn cydnabod pwysigrwydd chwarae yn natblygiad plant ac fe seiliwyd y profiadau a gweithgareddau sy’n cael eu cynnig gan y cylch chwarae ar y ddealltwriaeth honno.

Mae pwyslais arbennig hefyd ar ddatblygu iaith ac ar ddatblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol y plant.

Mae’r cylch chwarae’n rhan bwysig o’r gymuned, fel yr unig gylch chwarae Cymraeg yn Arberth ac yn porthi’r ffrwd Gymraeg yn Ysgol GG Arberth.

Gwirfoddolwyr i gyd yw’r pwyllgor rheoli sy’n goruchwylio gweithredu arferol y cylch chwarae.

Meddai Sinéad Lewis, cadeirydd y pwyllgor: “Caiff ein cylch chwarae ei redeg gan grŵp o rieni ifanc sydd i gyd â gwaith llawn-amser ond sydd rywsut yn gallu cynnig oriau gwirfoddol ychwanegol i sicrhau bod y cylch chwarae’n ymarferol a chynaliadwy.

“Mae’r pwyllgor yn gweithio’n galed iawn. Ni fyddem yn gallu gweithredu hebddynt ac yn gorfod cau. Rydym yn dibynnu’n unig ar godi arian a ffïoedd rhieni am le eu plant yma.

“Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi gyda gwobrau raffl neu roddion, a diolch yn arbennig i’r ddau gwmni, Young Brother Ltd a Mason Brothers Ltd, am eu rhoddion mawr i ni fis Hydref diwethaf.”

Mae’r Cylch Meithrin bob amser yn chwilio am wobrau raffl a rhoddion ar gyfer eu digwyddiadau codi arian chwarterol, felly os ydych yn teimlo y gallwch gynnig unrhyw beth, cysylltwch â Sinead ar chairpersoncylcharberth@gmail.com

Os hoffech i’ch plentyn ymuno â Chylch Meithrin Arberth, yna cysylltwch â ni ar 07884 458820, neu galwch heibio Canolfan Gymunedol Bloomfield.

Wrth ddewis Cylch Meithrin Arberth, gwnaed argraff arbennig ar y beirniaid gan ymroddiad cryf y grŵp i wirfoddoli, natur hunangynhaliol eu gweithgareddau a’r gwaith gwerthfawr a wnânt i roi cyfleoedd i blant ifanc fanteisio ar ofal ac addysg blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. 

I gyflwyno cais i’w ystyried ar gyfer Gwobr Balchder yn Sir Benfro, lawrlwythwch y ffurflen gais o wefan PAVS – www.pavs.org.uk – neu cysylltwch â Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ar 01437 769422 i gael copi caled.

Yn y llun gwelir Cylch Meithrin Arberth gyda Gwobr Balchder yn Sir Benfro.


ID: 5702, revised 09/10/2019