COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Hawliau Cyhoeddus yn Aros ar Agor - ond yn Parhau i Gael eu Hadolygu

Yn dilyn ystyriaeth ofalus, penderfynwyd cadw rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus Cyngor Sir Penfro ar agor am y tro.

 Bydd y penderfyniad yn aros dan sylw ac fe all newid os bydd mannau lle mae grwpiau o bobl yn ymgynnull ac yn anwybyddu mesurau a bennwyd gan y Llywodraeth.

 “Rhaid i’r cyhoedd ddilyn y cyfarwyddiadau ar gadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio’r llwybrau,” meddai’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro.

 “Rhaid iddynt hefyd ddefnyddio llwybrau lleol a pheidio â theithio i rannau eraill o gefn gwlad yn ddiangen.”

 Dywedodd y Cynghorydd Simpson bod rhaid i bawb sy’n defnyddio’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus fod yn ofalus iawn.

 “Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau’n croesi tir preifat, ffermydd gweithredol ac, mewn rhai achosion, yn mynd yn agos at gartrefi preifat,” meddai.

 “Cofiwch gadw at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a dal i ddilyn y cyfyngiadau.

“Mae’r mesurau hyn yn bodoli i’ch gwarchod chi ac eraill.”  

 Yn Sir Benfro, caiff llawer o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybr yr arfordir, eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP). Mae modd cadarnhau manylion cau unrhyw lwybrau o fewn ardal y Parc Cenedlaethol fe ar wefan APCAP yn https://www.pembrokeshirecoast.wales/

 Bydd unrhyw rybuddion cau llwybrau yn y dyfodol yn cael eu cyhoeddi ar-lein ac ar y safle. Mae hyn dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020.

Cyhoeddwyd gwybodaeth newydd hefyd ynghylch ba feysydd parcio a gaewyd gan y Cyngor Sir ar yr arfordir.

Mae’n dilyn cyhoeddiad ddoe y byddai meysydd parcio o’r fath – ynghyd â mannau chwarae’r cyngor – yn cau ar unwaith.

 Y canlynol yw’r rhestr:

 

  1. Glannau Dale
  2. Traeth y De, Dinbych-y-pysgod
  3. Niwgwl (uchaf ac is)
  4. Marine Road, Aberllydan
  5. Parrog Wdig (prif adran)
  6. Merrival Tyddewi
  7. Eagles Lodge, Coed Canaston
  8. Salterns, Dinbych-y-pysgod

ID: 6208, revised 26/03/2020