COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Lansio Amserlen Bysiau ‘Haws I’w Darllen’ Newydd

Mae’r amserlen bysiau ‘haws i’w darllen’ cyntaf yn y Du wedi’i lansio yn Sir Benfro.

Mae fformat yr amserlen newydd yn defnyddio wynebau cloc yn hytrach nag amseroedd 24-awr, ynghyd â ffotograffau o safleoedd bysiau a delweddau eraill i egluro pryd mae’r bysiau’n rhedeg.

Yn draddodiadol, mae amserlenni bysiau wedi bod mewn fformat eithaf safonol gyda grid yn dangos enwau’r mannau aros ar y chwith ac amseroedd ar ffurf 24 awr.

Er bod amserlenni bysiau Sir Benfro’n ddwyieithog ac wedi’u hargraffu mewn print bras ar gais, nid ydynt wedi bod ar gael mewn fformat ‘haws i’w darllen’ o’r blaen.

Lansiwyd yr ychwanegiad newydd gan Gyngor Sir Penfro mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae darparu gwybodaeth am wasanaethau bysiau yn hanfodol er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cael mynediad i wasanaethau.

Mae'r Cyngor Sir yn cadw gwybodaeth am amserlenni mewn dros 380 o arosfannau bysiau yn ogystal â sicrhau eu bod ar gael ar eu gwefan.

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb (2010) yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i sicrhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir i aelodau'r cyhoedd ar gael mewn fformat sy’n addas i bawb.

Dywedodd Phil Baker, Aelod Cabinet y Cyngor dros Seilwaith, Trwyddedu a Digwyddiadau Mawr, ei fod yn ddatblygiad newydd cyffrous.

“Nid oes yr un awdurdod arall yn cynnig amserlenni bysiau ‘haws i’w darllen’ ar hyn o bryd,” ychwanegodd.

Diolchodd y Cynghorydd Baker i’r staff a oedd wedi treulio oriau’n creu wynebau cloc unigol a lluniau o safleoedd bysiau, a’r rheini oedd wedi helpu drwy roi adborth ac awgrymiadau ynglŷn â fformat a chynllun yr amserlenni.

Talodd deyrnged hefyd i Bobl yn Gyntaf Sir Benfro - yr elusen sy’n cael ei rhedeg gan, ac ar gyfer, oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth - sydd wedi cynhyrchu fideo yn esbonio’r amserlen a sut i’w defnyddio.

Mae’r fideo ar gael ar:

https://www.youtube.com/watch?v=X5l6lquh1K0&feature=youtu.be

 

Yn awr bydd cyfnod ymgynghori o bedwar mis i gael barn pobl am y fformat newydd.

Capsiynau

Yn y llun gwelir y Cynghorydd Baker (chwith) gyda’r amserlen newydd, ynghyd â: Nigel Miller (Pennaeth Therapïau’r Bwrdd Iechyd); Owen Roberts (Cydlynydd Trafnidiaeth Teithwyr y Cyngor): Mel Marshalsey (Gwasanaeth Anableddau Dysgu’r Bwrdd Iechyd) a Peta Rogers (Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor).

Esiampl o’r amserlen.

Amserlen 


ID: 5889, revised 24/12/2019