COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Lansio Cynllun Trwsio ac Ailddefnyddio Arloesol yn Sir Benfro

Bydd rhwydwaith rhannu, trwsio ac ailddefnyddio newydd yn cael ei ddatblygu yn Sir Benfro, gan nid yn unig greu economi gylchol, werdd, ond creu buddion i gymdeithas, y gymuned ac i gyflogaeth hefyd.

Mae’r rhwydwaith yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro trwy Norman Industries, yn gweithio ochr yn ochr â’r Adran Adfywio gyda Paul Sartori, Coleg Sir Benfro, Fferm Ofal Clynfyw, TYF St Davids, Grwp Resilience, Maenor Scolton, Canolfannau Gweithgarwch Cymdeithasol Sir Benfro ac amrywiaeth o elusennau a mentrau cymdeithasol lleol. 

Cefnogir y cynllun gyda grant o £605,000 gan Lywodraeth Cymru o dan raglen yr economi gylchol, ‘Trwsio ac Ailddefnyddio’, i hybu adferiad gwyrdd yng nghanol trefi Cymru.

Rhan gyntaf y prosiect yw creu rhwydwaith o gaffis trwsio. Bydd pobl yn gallu mynd ag eitemau sydd wedi torri yno i’w trwsio gan grŵp o wirfoddolwyr arbenigol.  Gallai hyn amrywio o drwsio sip i ddysgu pam nad yw rhywbeth trydanol yn gweithio mwyach, neu drwsio beic. Bydd caffis trwsio ar gael ar ryw wyth stryd fawr ar draws Sir Benfro bob mis. Mae’r elfen hon o’r prosiect yn cael ei chefnogi gan Repair Café Wales.

Bydd ail ran y prosiect yn creu Llyfrgell Pethau yn Hwlffordd. Bydd hyn yn gyfle i bobl fenthyca eitemau am bris isel yn hytrach na phrynu rhywbeth y byddent efallai’n ei ddefnyddio unwaith yn unig neu na allant wir ei fforddio. Hefyd, bydd y rhwydwaith yn annog pobl i edrych yn eu siediau, eu garejis a’u cypyrddau am bethau sy’n gweithio ond nad oes eu hangen mwyach neu sy’n annhebygol o gael eu defnyddio eto, i’w rhoi neu eu rhannu gydag eraill y bydd arnynt angen yr eitemau. Bydd gwefan fenthyca yn cael ei sefydlu a bydd pobl yn gallu casglu eitemau o leoliadau ar draws Sir Benfro.  Benthyg Cymru – Llyfrgell Pethau Cymru sy’n cefnogi’r elfen hon o’r prosiect. 

Mae’r drydedd elfen yn gyfres o weithdai fydd yn mynd â hen eitemau, neu eitemau sydd wedi torri, ac yn trwsio neu uwchgylchu’r nwyddau i greu incwm i elusennau neu fentrau cymdeithasol lleol. Bydd eitemau ar werth drwy siopau Paul Sartori, platfform gwerthu ar-lein a thrwy ddigwyddiadau a gynhelir gan bartneriaid y rhwydwaith. 

Norman Industries 3

Bydd y platfform digidol ar gyfer y Llyfrgell Pethau gwerthu eitemau’n cael ei lansio ddiwedd Mawrth. 

Nod pob rhan o’r prosiect yw cynyddu’r cyfleoedd gwirfoddoli, profiad gwaith a gwaith â thâl a chymorth i bobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor.  

Dywedodd y Cyng. Tessa Hodgson, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, ei bod hi’n falch iawn o groesawu’r cynllun.

“Mae cymaint o waith rhagorol yn y prosiect hwn,” meddai. “Yn benodol, bydd yn galluogi llawer o bobl â sgiliau, gwybodaeth a brwdfrydedd i drosglwyddo hynny a’u rhannu gydag eraill, ac ar yr un pryd byddant yn helpu’r amgylchedd ac yn creu cysylltiadau gwell o fewn cymunedau.”

Roedd y Cyng. Cris Tomos, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am yr Amgylchedd yn Sir Benfro, yn canu clodydd y prosiect hefyd. 

“Mae hwn yn wirioneddol gyffrous ac arloesol, ac yn hwb rhagorol i Sir Benfro – rhywbeth cadarnhaol iawn i edrych ymlaen ato ar ôl yr amser anodd rydym ni wedi’i gael,” meddai. “Rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at weld hwn yn dechrau arni a chlywed nid yn unig am yr effaith ecogyfeillgar, ond hefyd y buddion i gymunedau, iechyd meddwl a chyflogaeth.”

·         Os hoffech ddysgu rhagor am y gwirfoddoli, y profiad gwaith â’r gwaith â thâl a chymorth yn y prosiect, cysylltwch â Chyflogadwyedd Sir Benfro drwy anfon e-bost at Employability@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 775852 yn ystod oriau swyddfa.

Yn y lluniau mae rhai o'r tîm sy'n gweithio gyda Paul Sartori ar hyn o bryd i adnewyddu eitemau o ddodrefn na ellir eu defnyddio ac a fyddai fel arall yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Norman Industries 2

 


ID: 7497, revised 25/02/2021