Ystafell Newyddion

Lansio ymgynghoriad ar gyfer cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus newydd

Mae cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus fodern gwerth £8m yn cael ei chynllunio ar gyfer Hwlffordd, fel rhan o ymrwymiad Cyngor Sir Penfro i wella'r dref a galluogi pobl i gael mynediad i'r ganolfan yn llawer haws.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect Metro De-orllewin Cymru a bydd yn darparu canolfan drafnidiaeth fodern ac arloesol, gan integreiddio pob dull trafnidiaeth.

Mae'r dyluniadau'n cynnwys gwelliannau i gyfleusterau i gerddwyr a beicwyr drwy'r safle, gorsaf fysiau fwy effeithlon ac integredig, ac adeiladu aml-lawr modern newydd.

Mae gan y Cyngor dîm o ymgynghorwyr sy'n dylunio'r cyfleuster gwell a fyddai ar safle'r orsaf fysiau bresennol a'r maes parcio aml-lawr.

Mae'r buddsoddiad sylweddol yn dangos yn glir ymrwymiad y Cyngor Sir i drawsnewid ffawd y dref, meddai'r Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant.

"Fel Awdurdod, rydym wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed i wella Hwlffordd fel rhan o'n huchelgeisiau adfywio ehangach ar gyfer y Sir," meddai.

"Mae'r gyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus yn elfen bwysig o'n hymrwymiad i drawsnewid Hwlffordd; nid yn unig y bydd yn ei gwneud yn llawer haws i bawb gael mynediad i'r ganolfan, ond bydd hefyd yn ardal ddeniadol ynddo'i hun a bydd yn gwella'r ffordd sydd yn mynd i mewn i’r dref."

Disgwylir i'r gwaith ddechrau yn gynnar yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf, gyda'r maes parcio presennol yn cael ei ddymchwel yn ystod y gwaith. Mae astudiaethau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd i bennu lleoliadau amgen ar gyfer parcio cerbydau dros dro a gorsaf fysiau tra bod gwaith ar y gweill.

Cynhelir Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio cyn i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth symud ymlaen i wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Mae'r broses ymgynghori hon yn rhoi cyfle i'r gymuned leol rhannu ei barn cyn i'r cynllun fynd yn ei flaen i ddyluniad manwl.

Mae gwefan wedi'i lansio sy'n darparu dogfennau a lluniadau, gan gynnwys rendro 3D o'r dyluniad arfaethedig yn www.haverfordwest-pti.co.uk

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glywed barn cymunedau lleol ac unrhyw bartïon sydd â diddordeb er mwyn helpu i lunio a mireinio ein dyluniadau i'r cynigion gorau posibl ar gyfer Hwlffordd,” meddai llefarydd ar ran Atkins. 

“Gallwch gael mynediad i'r wefan ar gyfer y cynllun ar-lein yn www.haverfordwest-pti.co.uk, neu gysylltu â ni'n uniongyrchol os yw'n well gennych drwy e-bost yn hwpti@atkinsglobal.com, neu drwy'r post yn George Lance, Atkins, 12 Stryd y Berllan, Abertawe, Gorllewin Morgannwg, SA1 5AD."

·         Bydd angen i unrhyw adborth neu sylwadau a wneir ar y wefan neu'n uniongyrchol ddod i law erbyn 6 Medi 2021 er mwyn cael eu hystyried cyn cyflwyno'r Cais Cynllunio.

 


ID: 8113, revised 02/09/2021