COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Lleoli Cabannau Dros Dro i'r Digartref ar hen safle Ysgol Hubberston

Mewn ymateb i'r cynnydd yn niferoedd pobl ddigartref yn yr ardal leol, llwyddodd Cyngor Sir Penfro i ennill cyllid gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020 i brynu wyth caban parod a fydd yn darparu llety dros dro ar hen safle ysgol yn Hubberston, Aberdaugleddau - mae eisoes cynlluniau ar y gweill ar gyfer adeiladu tai cymdeithasol parhaol ar gyfer y dyfodol ar y safle hwn. Cynhaliwyd cyfarfod yn gynharach yn ystod yr wythnos hon gyda chynghorwyr sir lleol i drafod lleoli'r cabannau hyn.

Mae'r cabannau parod dros dro yn cynnwys mynediad i'r anabl ac maent wedi'u gwneud o gynwysyddion cludo a addaswyd sy'n cynnwys dwy uned llety hunangynhaliol o un ystafell wely gyda lle byw / cegin / man bwyta ac ystafell ymolchi ar wahân. Gellir lleoli'r cabannau dros dro ar y safle yn Hubberston am gyfnod o 12 mis, o dan lwfans cynllunio datblygiad a ganiateir.

Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb statudol i gynnig tai i unrhyw un sydd heb gartref. Ar hyn o bryd, mae prinder tai un ystafell wely yn Sir Benfro ac mae'r cyfyngiadau symud wedi gweld cynnydd sylweddol yn niferoedd y bobl sydd angen y math hwnnw o lety. Ar hyn o bryd, yr ymateb brys anghynaliadwy yw gosod y rheiny mewn angen mewn tri gwely a brecwast / gwestai ar draws y sir, ond bydd y rhai’n cael eu dychwelyd i gynnig llety gwyliau rywbryd yn y dyfodol wrth i gyfyngiadau o achos COVID-19 gael eu llacio ac wrth i dwristiaeth ddychwelyd i'r sir.

Bydd yr wyth caban yn gwneud cyfraniad bach at ddarparu datrysiad dros dro i'r rheiny sydd angen llety un ystafell wely, a disgwylir iddynt fod mewn lle erbyn diwedd Gorffennaf, pan fydd yr awdurdod yn gwahodd y gymuned leol i fynychu diwrnodau agored i weld y cabanau ac i siarad â swyddogion tai Cyngor Sir Penfro.

Disgwylir llenwi'r cabannau ym mis Medi. Yn ogystal â darparu llety diogel, byddwn hefyd yn cynnig cymorth i'r rheiny sydd wedi'u gosod yno er mwyn eu galluogi i drosglwyddo i lety parhaol.

Yn ddiweddar, mae'r awdurdod wedi darparu cyllid hefyd er mwyn prynu dau gaban llai o faint mewn partneriaeth ag Eglwys Nantucket, a leolir yn Aberdaugleddau, a Chymdeithas Gofal Sir Benfro. Cafodd y fenter hon ei derbyn a'i chefnogi'n dda gan gymuned uniongyrchol Nantucket. https://www.youtube.com/watch?v=rqC_kAGiqkA

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Bateman, Aelod y Cabinet dros Dai: "Mae'n wych gallu ymateb i'r angen cynyddol am lety i'r digartref yn Sir Benfro. Rydym yn croesawu treialu'r cabannau hyn yn dilyn derbyn y cyllid grant ac yn gyffrous ynghylch croesawu'r gymuned leol i weld y cabannau dros eu hunain i ddechrau cyn croesawu pobl i fyw yn y gofodau gwych hyn dros y tymor byr."

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd unrhyw un sy'n dymuno rhannu ei farn a safbwyntiau, neu sydd angen wybodaeth bellach am y datblygiad, i gysylltu â’r tîm Cyswllt Cwsmeriaid Tai trwy e-bostio housingCLO@pembrokeshire.gov.uk

 


ID: 7875, revised 15/06/2021