COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Mae Deddf Lucy yn dod i rym

Mae Deddf Lucy, y ddeddfwriaeth sy'n mynd i'r afael â ffermydd cŵn bach fel y'u gelwir, bellach wedi pasio'i phleidlais yn y Senedd a bydd yn cael ei gorfodi yng Nghymru o 10 Medi 2021.

Mae Deddf Lucy yn ei gwneud yn anghyfreithlon i brynu ci bach neu gath fach gan unrhyw un ond y bridiwr gwreiddiol, gan osgoi trydydd partïon – fel manwerthwyr/delwyr ar-lein neu siopau anifeiliaid anwes. Yn y gorffennol, gellid cludo cŵn bach neu gathod bach pellterau hir a'u symud o leoliad i leoliad cyn dod o hyd i'w perchennog parhaol, sy'n cael effaith ar eu llesiant.

Dywedodd y Prif Swyddog Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghyngor Sir Penfro, Lucy Thomas: 'Mae'r rheoliadau newydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i gŵn bach a chathod bach gael eu gwerthu yn y lleoliad lle y maent wedi'u bridio a chan y bobl sydd wedi'u bridio.Mae hyn yn galluogi perchnogion newydd i weld lle mae eu hanifeiliaid wedi'u geni ac, yn bwysicaf, ochr yn ochr â’u mam.

‘Rydym yn gobeithio y bydd y ddeddfwriaeth hon yn annog bridio cyfrifol ac yn rhoi tryloywder gwell i bobl sy'n dymuno croeso ci bach neu gath fach i’w cartref.’

Bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn grymuso awdurdodau lleol i gymryd camau os oes ganddynt bryderon ynghylch sut y mae cŵn bach a chathod bach yn cael eu bridio a'u gwerthu.

Mae hefyd yn gwahardd gwerthu anifeiliaid nad ydynt yn famaliaid na allant fwydo eu hunain, mamaliaid heb eu diddyfnu, cŵn bach, cathod bach, ffuredau a chwningod o dan wyth wythnos oed.

Mae Cyngor Sir Penfro yn annog bridio cyfrifol ac mae gofyniad i fridiwr gael trwydded lleoliad bridio cŵn gan yr awdurdod lleol o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014. Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch am fridio cŵn neu fod gennych bryderon ynghylch bridio anghyfreithlon, cysylltwch â'r Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghyngor Sir Penfro ar animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk

 


ID: 8163, revised 14/09/2021