COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Mae Ieuenctid Sir Benfro yn adnewyddu Marc Ansawdd Aur Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith ieuenctid

Mae gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro wedi adnewyddu ei Farc Ansawdd Aur ar gyfer gwaith ieuenctid yn llwyddiannus ar ôl ymgymryd â phroses drylwyr o hunanasesu ysgrifenedig wedi'i dilyn gan asesiad rhithwir o dri diwrnod. 

Roedd y tîm asesu'n cynnwys gweithwyr proffesiynol o'r sector gwaith ieuenctid ac addysg ac asesodd y gwasanaeth fel 'Da' ar bedwar maes gwaith allweddol fel a ganlyn:

·        Cydnabod cyflawniadau a chynnydd pobl ifanc;

·        Sut y defnyddir gwybodaeth reoli'n effeithiol;

·        Gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu gwasanaethau i bobl ifanc; a

·        Sut y defnyddir adnoddau i gyflawni gwasanaethau o ansawdd i bobl ifanc.

Cwrddodd aseswyr â rheolwyr, gweithwyr ieuenctid, asiantaethau partner a phobl ifanc i drafod yr hyn y mae Ieuenctid Sir Benfro yn ei wneud i ddarparu amrywiaeth eang o brofiadau a chyfleoedd i bobl ifanc. Gwnaeth hefyd gydnabod sut yr ymatebodd y gwasanaeth i'r pandemig COVID-19 a sut y gweithiodd yn dda yn ystod y cyfnod hwn.

gwasanaeth ieunctid 3

Gwnaeth yr amrywiaeth eang o waith y mae Ieuenctid Sir Benfro yn ei wneud argraff dda ar y tîm asesu. Ymhlith y gwaith hwn y mae clybiau ieuenctid mynediad agored a gwaith ieuenctid yn yr ysgol, a chymorth sydd wedi'i dargedu'n fwy ar gyfer pobl ifanc fel rhaglenni cyflogaeth, cymorth digartrefedd, a gwaith y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid. 

Roedd y gwaith ieuenctid wedi'i dargedu hwn yn rhywbeth a oedd yn cael ei archwilio'n benodol gan yr aseswyr, a holodd am elfen ‘cyfraniad gwirfoddol’ gwaith o'r fath, sy'n elfen allweddol o unrhyw ymyrraeth gwaith ieuenctid.  Roedd yr adborth a dderbyniwyd gan bobl ifanc yn gadarnhaol dros ben: gwnaethant ‘dynnu’r potensial allan ohonof’ oedd ymateb un, gydag un arall yn dweud mai ‘gwaith ieuenctid oedd fy addysg’.

Mae Ieuenctid Sir Benfro yn parhau i fynd o nerth i nerth er gwaethaf yr heriau diweddar a gyflwynwyd gan fesurau cyni a COVID-19, gydag un asesydd yn disgrifio'r gwasanaeth fel a ganlyn:

“Os oes angen arnoch enghraifft gadarnhaol o sut olwg ddylai fod ar waith ieuenctid yr 21ain ganrif, yn hytrach na gwaith cyflenwi mewn seilos yr 20fed ganrif, nid oes angen i Lywodraeth Cymru edrych ymhellach na'r model amlddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol hynod weithredol sydd wedi'i ddatblygu gan Ieuenctid Sir Benfro.” 
Mick Conroy, Asesydd Marc Ansawdd.

Dywedodd James White, Dirprwy Brif Swyddog Addysg: “Rwy'n falch iawn o longyfarch Ieuenctid Sir Benfro ar gael ei achredu eto fel gwasanaeth ieuenctid Safon Aur.Tair blynedd yn ôl, ni oedd yr ail wasanaeth ieuenctid awdurdod lleol yn unig i gyrraedd y safon hon. Mae Ieuenctid Sir Benfro bellach yn sefyll fel yr unig wasanaeth ieuenctid yng Nghymru i gyrraedd y safon yn llwyddiannus eto.

“Mae cyflawni hyn yn glod i bawb yn y gwasanaeth, ond diolch yn benodol i Chris Powles, rheolwr y Tîm Ieuenctid wedi'i Dargedu, a arweiniodd ar ein rhan ar y broses ailachredu.”

Dywedodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod y Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.:“Rwy'n falch iawn o allu llongyfarch Ieuenctid Sir Benfro eto ar gyflawniad gwych arall. Mae'r gwasanaeth yn em yn wir yng nghoron Sir Benfro. Da iawn i bawb dan sylw.”

Yn y llun gwelir: Pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn mwynhau  arforgampau dros yr hanner tymor yn Abereiddi a'r Morlyn Glas, mewn gweithgaredd a hwyluswyd gan Man Up UK. Mae'r cyfranogwyr o Hwlffordd yn bennaf ac yn mynychu clybiau ieuenctid a gynhelir gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Benfro.


ID: 7884, revised 16/06/2021