Ystafell Newyddion

Mae Wythnos Croeso i Dy Bleidlais yn annog pobl ifanc i ddefnyddio eu llais democrataidd

Mae wythnos o ymgyrchu i gael pobl ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth, democratiaeth a defnyddio eu pleidlais yn agosáu.

Mae ysgolion, athrawon a phobl ifanc ledled Cymru yn bwriadu cymryd rhan yn 'Wythnos Croeso i Dy Bleidlais 2023' sy'n cael ei chynnal o ddydd Llun, 30 Ionawr i ddydd Sul, 5 Chwefror.

Cynhelir yr ymgyrch gan y Comisiwn Etholiadol a'i nod yw dechrau'r sgwrs am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth gyda phobl ifanc - a rhyngddynt eu hunain - mewn ysgolion a cholegau.

Gall athrawon a staff ysgol gofrestru i dderbyn adnoddau am ddim yn seiliedig ar y thema eleni sef #EinDemocratiaeth, sydd wedi cael eu cynllunio i helpu i agor trafodaethau ac annog cwestiynau gan bobl ifanc.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi gwahodd ysgolion i gymryd rhan mewn sesiwn paratoi 'Addysgu’r Athrawon' cyn Wythnos Croeso i Dy Bleidlais a fydd yn hybu sgiliau a hyder i gymryd rhan.

Y nod yw cynyddu nifer y rhai sydd wedi cofrestru i bleidleisio a chymryd rhan yn etholiadau Llywodraeth Cymru ac etholiadau lleol yn y grŵp oedran 14 i 16 oed, yn ogystal â phobl yn eu harddegau hŷn mewn ysgolion a cholegau.

Dywedodd Will Bramble, Swyddog Cofrestru Etholiadol a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Penfro: "Ar hyn o bryd, gall mwy o bobl bleidleisio yng Nghymru nag erioed o'r blaen. Gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn etholiadau'r Senedd a chynghorau lleol. Does dim ots ble y cawsant eu geni na beth yw eu cenedligrwydd, cyn belled â'u bod yn byw yng Nghymru ac wedi cofrestru i bleidleisio.

"Mae'r Comisiwn Etholiadol eisiau darparu i bobl ifanc y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i greu newid yn eu cymunedau. Bydd hyn yn rhoi hyder iddyn nhw bleidleisio, ac i ddeall bod eu pleidlais yn bwysig."

Mae ystod eang o adnoddau ar gael gan gynnwys posteri argraffadwy, graffeg cyfryngau cymdeithasol, templed ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol, cwisiau, fideos a chynnwys cylchlythyr fel y gall addysgwyr deimlo'n hyderus yn eu gallu i gyflwyno'r neges bwysig hon. 

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth bydd yr adnoddau yn helpu addysgwyr i ganolbwyntio ar ddemocratiaeth fel rhan o’r cwricwlwm newydd i Gymru gyda chynlluniau gwersi, nodiadau, gweithgareddau a sleidiau cyflwyno'r Cynulliad ar wefan y Comisiwn Etholiadol.


ID: 9537, revised 24/01/2023