COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Menter newydd i helpu unig i fynd ar-lein

Mae prosiect newydd yn cael ei lansio yn y sir i fynd i'r afael â chynhwysiant digidol a helpu pobl sy'n unig ac sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol i fynd ar-lein.

Bydd prosiect Cysylltiadau Digidol Sir Benfro yn dod â phartneriaid yr Hwb Cymunedol at ei gilydd, sef Cyngor Sir Penfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda,  Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a Llesiant Delta, yn ogystal â Chymunedau Digidol Cymru, Age Cymru Dyfed, PLANED, Celfyddydau Span, Oriel VC, POINT a nifer o bartneriaid cymunedol arall.

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, mae rôl cysylltiadau digidol yn bwysicach nag erioed.

Gyda 5,600 o bobl yn gwarchod pan oedd y pandemig ar ei waethaf yn Sir Benfro, yn ogystal â miloedd o bobl eraill yn hunanynysu, mae llawer o bobl wedi'i chael hi'n anodd cadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu a chymdogion.

Mae tasgau megis siopa, cael y wybodaeth ddiweddaraf a defnyddio gwasanaethau cymunedol wedi bod yn anodd hefyd. Fodd bynnag, i'r rheini nad ydynt ar-lein, mae'r cysylltiadau a'r gweithgareddau hyn yn anoddach byth.

Nod Cysylltiadau Digidol Sir Benfro yw dod â mentrau presennol a newydd at ei gilydd er mwyn sicrhau bod gwasanaeth digidol clir sy'n hawdd i'w ddeall ar gael i bobl a all fod yn unig, wedi'u hynysu'n gymdeithasol neu a allai wella eu llesiant drwy fynd ar-lein.

Bydd y prosiect yn helpu pobl i feithrin y sgiliau, y wybodaeth, y cymorth a'r hyder sydd eu hangen arnynt i fynd ar-lein, yn ogystal â darparu offer drwy fenthyciadau byrdymor er mwyn i bobl ‘roi cynnig arnynt cyn prynu’.

Mae sawl prosiect cymunedol ledled Sir Benfro sy'n helpu pobl i fynd ar-lein ac maent wedi bod yn gweithio'n galed  mewn cymunedau lleol drwy gydol y pandemig.

Maent yn cynnwys Cymunedau Digidol Cymru, sydd wedi darparu llechi i gartrefi gofal fel y gall pobl gysylltu â'u teuluoedd; gweithgareddau cymdeithasol a llesiant ar-lein; benthyg offer; a gwella sgiliau digidol gwirfoddolwyr.

Mae mentrau newydd ar gael hefyd, wedi'u hariannu gan raglen Trawsnewid Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, a gaiff ei lansio'n fuan i wella cynhwysiant digidol i'r bobl hynny nad ydynt ar-lein ond sy'n awyddus i fod.

Dywedodd Aelod y Cabinet dros Drawsnewid a TG Cyngor Sir Penfro, Neil Prior: "Nid yw hi byth yn rhy hwyr i fynd ar-lein, ac wrth i ni symud i mewn i aeaf a all fod yn anodd i lawer o bobl, gallai'r fenter hon fod o gymorth enfawr.

“Os ydych chi wedi bod yn osgoi mynd ar-lein am ba bynnag reswm, beth am roi cynnig arni? Does dim byd i'w golli a gall wneud gwahaniaeth mawr.’’

Eglurodd Marc Davies o Gymunedau Digidol Cymru: “Nod y bartneriaeth hon yw rhoi cymorth i'r rheini nad oes ganddynt y sgiliau, y gallu na'r hyder i ddefnyddio technoleg at ddibenion iechyd a lles a dibenion ymarferol ar hyn o bryd.

“Byddwn yn ceisio hyfforddi ‘Cymdeithion Digidol’ lleol, sy'n golygu y byddwn yn galw ar ewyllys da pobl sydd â sgiliau digidol cymedrol a gofyn iddynt ystyried cefnogi'r rheini sydd angen help.

“Mae cymorth gan gymheiriaid neu gan wyneb cyfarwydd o fewn ein cymunedau gweithredol yn hollbwysig er mwyn datblygu gwydnwch a helpu unigolion wrth i ni geisio adfer a gwrthsefyll effaith y pandemig.

”Bydd ein gwaith yn 'canolbwyntio ar bobl'. Gwyddom y gall technoleg fod yn help mawr yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

Croesawodd Gwyneth Jones (PAVS) y cyfle i fod yn rhan o'r prosiect newydd: “Mae Cysylltwyr Cymunedol yn edrych ymlaen at gydweithio â phartneriaid i wella ein harlwy digidol ar y cyd i bobl yn Sir Benfro, fel bod mwy o bobl yn gallu defnyddio gwasanaethau a gwybodaeth ar-lein, cadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd, cymryd rhan mewn gweithgareddau a dysgu sgiliau newydd”

Os ydych yn adnabod rhywun a fyddai'n elwa ar gael rhywfaint o gymorth i fynd ar-lein neu os hoffech ddysgu mwy am y prosiect, cysylltwch â Hwb Cymunedol Sir Benfro ar 01437 776301 (o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00 – 5.00) neu communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

 

 


ID: 7082, revised 23/10/2020