Ystafell Newyddion

Morganstone yn cynnal lleoliad gwaith i unigolyn o Cam Nesa Ieuenctid Sir Benfro

Mae'r darparwr gwasanaethau adeiladu, Morganstone, wedi cynnig cyfle i'r briciwr dan hyfforddiant, Adam Paddick, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar safle yn Heol Thornton, Aberdaugleddau yn rhan o'i leoliad gwaith gyda Cam Nesa Ieuenctid Sir Benfro.

Mae'r datblygiad tai, sy'n cynnwys 59 o unedau, yn cael ei adeiladu gan Morganstone ar gyfer y cleient, Grŵp ATEB (Cymdeithas Dai Sir Benfro gynt). Mae Grŵp ATEB yn canolbwyntio ar gyflenwi cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel i gymunedau gwledig a threfol. Un o weledigaethau ATEB yw cefnogi cymunedau i fod yn hunangynhaliol. Mae lleoliad Adam yn ein datblygiad yn Heol Thornton yn cefnogi'r weledigaeth hon, ac mae'n gallu cael profiad gwaith yn lleol.

Mae Cam Nesa yn brosiect gwerth £5.7 miliwn a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac sy'n gweithio gydag unigolion rhwng 16 a 24 oed yng Ngorllewin Cymru trwy ddarparu amrywiaeth o weithdai a chyfleoedd cyflogaeth ar eu cyfer, yn ogystal â chymorth personol wedi'i deilwra ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant ar hyn o bryd.

Mae'r prosiect hefyd yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ymgymryd â chyrsiau Arweinyddiaeth Chwaraeon a chyrsiau achrededig eraill. Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro a'i gyflwyno mewn partneriaeth â chyd-awdurdodau lleol.

Paul Falzon o Sgiliau Adeiladu Cyfle, sy'n gweithio mewn partneriaeth â Morganstone a Cam Nesa, fel ei gilydd, a gyflwynodd Adam i Morganstone yn y lle cyntaf. Mae Sgiliau Adeiladu Cyfle yn Gynllun Prentisiaeth a Rennir Rhanbarthol sydd wedi ennill llawer o wobrau, ac sydd ar hyn o bryd yn cyflogi dros 140 o brentisiaid ac wedi cyflogi dros 500 o brentisiaid a rennir hyd yma.

Er mis Hydref, mae Adam wedi cael ei fentora ar y safle gan Steve Hazelby o SS Construction, sy'n llawn edmygedd o'i gynnydd hyd yma. Yn ogystal â dysgu sut i fod yn friciwr, mae Adam hefyd wedi meithrin profiad fel labrwr.

Ychwanegodd Cydgysylltydd y Prosiect, Christopher Weaver: “Mae Adam wedi ffynnu yn ystod ei leoliad, ac mae ganddo agwedd gadarnhaol tuag at ei rôl a'i fywyd gwaith. Trwy ei brofiad uniongyrchol o osod briciau a labro, mae Adam 'nawr yn fwy parod i ymgymryd â'i leoliad yn y coleg i astudio gosod briciau yn y dyfodol.”

Dywed Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr fod bron dau draean o gwmnïau adeiladu bach a chanolig yn cael trafferth canfod a chyflogi bricwyr medrus, sef un o'r crefftau allweddol yn y diwydiant. Fodd bynnag, er calondid, dywed y Ffederasiwn hefyd y gall bricwyr profiadol ennill cyflogau uwch na'u cyd-grefftwyr cyfatebol.

Dywedodd y Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol, Nia Collard: “Mae'n bwysig bod Morganstone yn cefnogi lleoliadau gwaith a phrentisiaethau o'r ardaloedd lle rydym yn gweithio. Mae'n galonogol gweld Adam yn mwynhau ei leoliad a chael adborth mor gadarnhaol gan ei fentoriaid. Mae hynny'n argoeli'n dda ar gyfer ei gyflogadwyedd yn y dyfodol.”

Meddai Swyddog Cyswllt Cyflogeion Cam Nesa, Fran Wisby: “Mae Adam yn meithrin profiad a sgiliau gwerthfawr gyda chwmni sefydledig. Rwy'n falch iawn o Adam; mae ei ymrwymiad a'i waith caled yn amlwg. Mae Adam wedi profi bod ganddo foeseg gweithio ardderchog, a bydd yn gallu trosglwyddo hynny i'w yrfa yn y dyfodol.”

I gael rhagor o fanylion am Cam Nesa, ffoniwch 01437 775845.

Capsiwn
O'r chwith i'r dde, gwelir: Gary Meskimmon, y Clerc gwaith gyda Tai ATEB, Sam Stalbow, Rheolwr Prosiectau gyda Tai ATEB, Adam Paddick, Hyfforddai, Nia Collard, Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol gyda Morganstone a Christopher Weaver, Rheolwr Prosiectau gyda Morganstone.


ID: 4599, revised 16/01/2019