COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Murlun Newydd Bywiog wedi’i Gynllunio ar gyfer Abergwaun

Mae murlun newydd cyffrous wedi’i gynllunio ar gyfer wal allanol Theatr Gwaun eleni fel rhan o’r prosiect celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth trawsffiniol Cysylltiadau Hynafol.

Mae’r cynllun yn cysylltu Gogledd Wexford â Gogledd Sir Benfro, ac fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen gydweithredu Iwerddon Cymru.

Cafodd Grant Radford o Accent London, o Bort Talbot yn wreiddiol, ei ddewis gan banel a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Theatr Gwaun, Cyngor Tref Abergwaun, Cymdeithas Celfyddydau Abergwaun a Cysylltiadau Hynafol. Roedd y panel yn hynod falch â’r ymateb i’r alwad agored i artistiaid greu’r murlun newydd hwn. Gwnaeth llawer o artistiaid talentog a chanddynt syniadau da gais am y comisiwn, gan wneud hon yn broses gystadleuol a thrwyadl. Profiad blaenorol Grant, ei arddull amryddawn a’i sgiliau ymgynghori cymunedol wnaeth roi hyder i’r panel.

Cyswlltiadau Hen 3

“Mae Theatr Gwaun yn hynod falch o gael ei dewis ar gyfer y prosiect celf cymunedol rhagorol hwn. Rydym bellach yn gweithio gyda Cysylltiadau Hynafol a Grant i gipio ysbryd ac egni unigryw cymuned Abergwaun ac Wdig.” Sue Whitbread, Ymddiridolwr, Prif Swyddog Gweithredol Theatr Gwaun

Cychwynnodd y prosiect ar ddiwedd Mai gyda sawl diwrnod o ymgysylltu â’r gymuned yn y Theatr. Cymerodd dair ysgol ran mewn gweithdai, sef Ysgol Wdig, Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Glannau Gwaun. Dywedodd Rachel Williams, Pennaeth Celf yn Ysgol Bro Gwaun:

“Hoffwn ddweud diolch o galon i chi gyd am brynhawn hyfryd ddoe. Fe wnaeth y disgyblion fwynhau’r profiad yn fawr, ac roeddent mor falch o’u stensiliau.”

Bu Grant yn ymgysylltu â grwpiau o’r gymuned leol hefyd trwy gynadleddau fideo a sesiynau galw heibio yn y theatr er mwyn cael dealltwriaeth well o hunaniaeth y dref a’r straeon cyfoethog sy’n dod â’i hanes yn fyw. Dywedodd Grant:

“Penllanw’r gyfres ymgysylltu hon yw trafodaeth lwyddiannus yn ymwneud â’r ymagwedd ar gyfer y murlun, dealltwriaeth o’r cenedlaethau gwahanol sy’n galw’r dref yn gartref, ac yn y pen draw adfywio man cymunedol ar ôl cyfnod o wahanu”. 

Yn dilyn ymlaen o’r ymgysylltu â’r gymuned, bydd Grant yn datblygu murlun bywiog sy’n dathlu’r straeon a’r cysylltiadau hynafol sy’n cysylltu Abergwaun a Wexford, wrth fyfyrio ar hanfod hunaniaeth y dref a rôl Theatr Gwaun fel ei chanolfan ddiwylliannol. Bydd y murlun yn cael ei gwblhau ar ddiwedd yr haf neu ddechrau’r hydref.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro, ynghyd â’i bartneriaid Cyngor Sir Swydd Wexford, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Visit Wexford, ac fe’i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen gydweithredu Iwerddon Cymru.

Cysylltiadau Hynafol 3


ID: 7885, revised 16/06/2021