COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Neges I atgoffa o reolau ynghylch cau busnesau llety

Mae busnesau llety yn Sir Benfro yn cael eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt gau bellach o dan y cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 presennol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydnabod yr effaith fawr y mae'r cyfyngiadau'n ei chael ar fusnesau lleol ond mae gan y Cyngor ddyletswydd i helpu i atal lledaeniad covid-19 drwy sicrhau bod rheolau Lefel Rhybudd 4 yn cael eu dilyn.

Gall awdurdodau lleol awdurdodi busnesau llety i agor at ddibenion penodol fel darparu llety i weithwyr allweddol, pobl sydd wedi cael eu dadleoli neu sy'n ddigartref, neu gleifion meddygol.

Fodd bynnag, rhaid cael caniatâd gan y Cyngor yn gyntaf.

Gofynnir i fusnesau gysylltu drwy e-bost ar buildings@pembrokeshire.gov.uk neu dros y ffôn ar 01437 764551, gan ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Dylai busnesau hefyd gael gwybodaeth i wirio dilysrwydd gweithwyr allweddol/nodweddion bregus a chofnodi'r manylion.

Pan fydd pobl yn parhau i aros mewn busnes llety sydd fel arall ar gau, rhaid i safleoedd sicrhau eu bod yn dilyn y cyfyngiadau ar fesurau atal a rheoli heintiau, deiliadaeth, olrhain cysylltiadau, darparu bwyd a gwerthu alcohol.

Dylai arlwyo fod yn ddarpariaeth tecawê yn unig a gellir darparu gwasanaeth ystafell o hyd.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae'r Cyngor yn ymwybodol iawn o sut mae'r cyfyngiadau'n effeithio ar fusnesau lleol ac rydym unwaith eto'n diolch i bawb sy'n dilyn y rheolau ac yn chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

“Mae gennym ddyletswydd i sicrhau bod y rheolau'n cael eu dilyn yn Sir Benfro ac felly dros yr wythnosau nesaf bydd ein Swyddogion Gorfodi Covid yn arolygu busnesau ac yn gwirio bod ganddynt yr asesiad risg a'r dogfennau angenrheidiol.

“Rydym bob amser wedi dweud ei bod yn llawer gwell gennym ymgysylltu ac addysgu yn hytrach na gorfodi ac mae hynny'n parhau. Os ydych yn dymuno i'ch llety agor i ddarparu llety i weithwyr allweddol neu am resymau eraill a ganiateir, cysylltwch â ni a gallwn helpu.”

Mae rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau Lefel Rhybudd ar gael yn: https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4-cwestiynau-cyffredin

Mae'r rheoliadau'n glir y dylai preswylwyr aros yn eu prif breswylfa ac nad yw teithio i lety gwyliau neu ail gartrefi yn deithio hanfodol.


ID: 7352, revised 08/01/2021