COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Neges yn aros yr un fath: Peidiwch â ymweld â Sir Benfro y wyl banc hon

Gyda phenwythnos gŵyl y banc arall ar y gorwel, mae ymwelwyr a pherchenogion ail gartrefi’n cael eu hannog eto i beidio â theithio i Sir Benfro yn ystod y cyfyngiadau presennol.

“Rydym yn ddiolchgar dros ben i fwyafrif llethol y bobl o’r tu allan i’n sir sy’n ufuddhau i’r cyfyngiadau ar deithio” meddai David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro.

“Mae arnom angen i’r cydymffurfio a chydweithredu barhau dros y penwythnos nesaf hwn pan fydd dydd Llun y 25ain yn Ŵyl y Banc.”

“Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd o dderbyn newid y rheolau yn Lloegr.”

Pwysleisiodd y Cynghorydd Simpson: “Nid yw’r neges wedi newid. Byddwn yn croesawu ein hymwelwyr yn ôl pan fydd yn ddiogel i ddychwelyd.”

Pwysleisiodd nad yw teithiau i lety gwyliau ac ail gartrefi’n ‘deithio hanfodol’ ac, felly, mae’n torri’r cyfyngiadau.

Cynyddwyd y gosb am dorri’r rheolau aros gartref gan Lywodraeth Cymru’n ddiweddar. Mae manylion y cynnydd mewn dirwyon i’w cael yn: https://llyw.cymru/cynyddur-dirwyon-am-aildroseddu-yn-erbyn-rheolaur-cyfyngiadau-yng-nghymru

Yn y cyfnod cyn gwyliau’r Pasg yn ddiweddar, cafodd Isadran Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor nifer sylweddol o adroddiadau o bobl yn cyrraedd amrywiol eiddo yn y Sir i aros yno – yn honedig yn groes i’r cyfyngiadau.

O ganlyniad i’r gudd-wybodaeth hon, anfonwyd llythyr ar y cyd a ardystiwyd gan holl aelodau Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys – ac a lofnodwyd gan Brif Weithredwr y Cyngor a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys – at dros 6,000 o berchenogion ail gartrefi / eiddo gwyliau yn y Sir.

Amlinellodd y llythyr y gofynion allweddol cysylltiedig â defnyddio’r eiddo.

Datgelodd y Cynghorydd Simpson bod y llythyr wedi bod yn effeithiol oherwydd bod nifer y cwynion dros Ŵyl y Banc ddechrau Mai wedi bod gryn dipyn yn llai.

 

 

Cynhaliodd yr Awdurdod raglen o ymweliadau hefyd i weld a oedd yr eiddo a hysbyswyd i’r tîm ‘ar osod fel rhan o fusnes’. Cynorthwyodd Timau Plismona Cymdogaethau’r ymweliadau hyn.

Ymwelwyd â 68 eiddo ledled y sir, gyda’r canlyniadau canlynol:

·       gwelwyd bod 36% o eiddo’n wag

·       roedd 54% naill ai’n brif breswylfa’r preswylydd neu’n ail gartrefi lle daeth y perchenogion i fyw cyn y cyfyngiadau - sefyllfa nad yw’r rheoliadau’n ei gwahardd

·       nid oedd 5% wedi gofyn i’r awdurdod lleol am hawlen i letya i weithwyr allweddol ac unigolion eraill a ddadleolwyd; gofynnwyd am ganiatâd wedyn ac ychwanegwyd yr eiddo at restr o dros 60 o ddarparwyr llety goddefedig

·       roedd 5% yn gofyn ymchwil ddilynol gan Isadran Diogelu’r Cyhoedd oherwydd y gallai fod yr eiddo’n caele i ddefnyddio fel llety gwyliau fel rhan o fusnes.

Mae Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed Powys yn dal i weithio fel partneriaid i ddiogelu ein cymunedau.

Bydd swyddogion y Cyngor yn dal i ddilyn unrhyw gudd-wybodaeth ddibynadwy o ‘bobl yn gosod llety gwyliau fel busnes’ a bydd hefyd yn cefnogi cylchynau’r heddlu dros ŵyl y banc a luniwyd i atal y rhai sy’n teithio i Sir Benfro heb ‘esgus rhesymol’.

I gael rhagor o ganllawiau ar y sefyllfa sydd ohoni yng Nghymru gwelwch https://llyw.cymru/nodyn-cyfarwyddyd-i-berchnogion-llety-gwyliau-rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws

Rydym yn deall yr heriau eithafol sy’n wynebu llawer o’n busnesau a byddem yn annog y rhai sy’n wynebu anhawster i ymweld â’n gwefan: https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-chymorth-i-fusnesau i gael cyngor ar gymorth ariannol y gallech fod â hawl iddo.

 


ID: 6472, revised 22/05/2020