Ystafell Newyddion

Newidiadau’n dod i wasanaeth gwastraff y Sir

Bydd y cyntaf o dri newid mawr i wasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn Sir Benfro’n cael ei ledaenu’n fuan.

O 3ydd Mehefin ymlaen, bydd gofyn i ddeiliaid tai sy’n mynd â’u sachau sbwriel i ganolfannau gwastraff ac ailgylchu’r sir ddangos nad ydynt yn cynnwys unrhyw eitemau ailgylchadwy.

Y nod yw annog mwy o bobl i ailgylchu, oherwydd bod y Cyngor Sir yn wynebu dirwyon trwm os na chaiff targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru eu cyrraedd.

Yn ddiweddarach y mis yma, bydd staff yn chwe chanolfan wastraff ac ailgylchu’r sir yn rhannu taflenni ac yn siarad â deiliaid tai a busnesau i egluro sut fydd y cynllun newydd ar gyfer trefnu sachau’n gweithredu.

Bydd tîm cyfathrebu’r Cyngor hefyd yn rhannu gwybodaeth a chanllawiau drwy’r cyfryngau cymdeithasol a gwefan y Cyngor Sir.

“Rhagwelwn y bydd llawer o ddeiliaid tai eisoes wedi sicrhau bod eu sach sbwriel cyffredinol yn rhydd o unrhyw ddeunydd ailgylchadwy cyn gwneud y daith i’w canolfan leol” eglurodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd.

“Os oes eitemau ailgylchadwy yn y sachau gwastraff cyffredinol, gofynnir i ddeiliaid tai eu tynnu a’u dodi yn y cynwysyddion ailgylchu.

“Rydym yn benderfynol o wella er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd ein targedau. Os methwn, bydd y Cyngor yn cael ei ddirwyo’n drwm a byddai’n annerbyniol gorfod troi arian mor angenrheidiol o wasanaethau hanfodol.

“Mae dyletswydd ar bob un ohonom i ailgylchu. Mae’n bwnc llosg ar y funud, yn enwedig gyda’r pryder sy’n cael ei ddangos gan amgylcheddwyr fel David Attenborough ynghylch faint o blastig sydd yn ein moroedd.

“Felly, rhagwelwn y bydd deiliaid tai’n cefnogi’r arweiniad hwn ac yn ailgylchu’n gyfrifol yn eu cartrefi eu hunain.”

Wrth egluro pam fod y cynllun trefnu sachau’n gorfod gweithio, meddai Richard Brown, Pennaeth Diogelu’r Cyhoedd a Gwasanaethau Amgylcheddol y Cyngor: “Mae angen i ni gynyddu faint ydym yn ei ailgylchu yn Sir Benfro i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru.

“Ar hyn o bryd, rydym yn ailgylchu 60 y cant o’n gwastraff ond mae angen i ni ailgylchu 64 y cant erbyn y flwyddyn nesaf a 70 y cant erbyn 2024-2025. Os methwn y targedau hyn, bydd Llywodraeth Cymru’n dirwyo Sir Benfro £140,000 am bob un y cant uwchlaw’r targed.

“Bydd y newidiadau hyn yn cynorthwyo sicrhau bod Sir Benfro’n canolbwyntio mwy ar ailgylchu ac yn cyrraedd y targedau, ar yr un pryd â gwella ein hamgylchedd. Mae Cymru yn rheng flaen ailgylchu ar raddfa fyd-eang a dim ond rhan o’r stori ydym ni.

“Rydym eisiau sicrhau deiliaid tai bod hwn, ymhell o gwtogi’r gwasanaeth, yn arweiniad fydd yn helpu pawb i wared yr un faint o wastraff ond mewn ffordd well.

“Bydd ein gweithredwyr yn cynnig cymorth ar y safle i bawb sy’n ansicr ynghylch y broses ond ein neges yw nad yw’r newidiadau hyn yn unigryw i Sir Benfro.”

Bydd dau newid arwyddocaol arall i wasanaeth gwastraff y Cyngor yn digwydd yn ddiweddarach eleni – casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol di-dâl bob pythefnos (ar gais) yn dechrau ym mis Awst a mwy o newidiadau i’r gwasanaethau casglu o fin y ffordd o fis Hydref ymlaen.

Bydd rhagor o fanylion ar gael yn nes at eu dyddiadau gweithredu.

Am my wybodaeth ewch i  www.sir-benfro.gov.uk/newidiadaugwastraff


ID: 5132, revised 12/04/2019