COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Nifer fach o ddisgyblion i hunanosod

Mae achos o Covid-19 wedi’i gadarnhau yn Ysgol Aberdaugleddau.

Nid yw’r unigolyn wedi mynychu safle’r ysgol ers dydd Llun, 16 Tachwedd, ac mae nifer fach o ddisgyblion wedi cael eu hanfon adref heddiw (dydd Gwener) i hunanynysu.

Nid oes angen i rieni a gofalwyr gysylltu â’r ysgol i gael gwybod a yw eu plentyn wedi’i effeithio.

Mae Cyngor Sir Penfro, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau bod yr holl ragofalon yn cael eu cymryd i leihau risg trosglwyddo’r feirws.

Mae rhieni/gwarcheidwaid wedi cael y cyngor canlynol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

Os bydd plentyn/rhiant/aelod o'r aelwyd yn datblygu symptomau Covid-19, dylai'r aelwyd gyfan hunanynysu ar unwaith, ac archebu prawf i'r unigolyn sydd â'r symptomau. Nid oes angen profi'r aelwyd gyfan os nad ydynt yn symptomatig.

 

Symptomau Covid-19 yw:

 

·         peswch parhaus newydd

·         tymheredd uchel

·         colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

 

Archebu prawf COVID-19:

 

Mae Hywel Dda yn argymell prawf ar gyfer y rhai sydd â pheswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu sydd wedi colli neu brofi newid yn yr ymdeimlad o flas neu arogl.

 

Os nad oes gan blentyn symptomau Covid-19 ond bod ganddo/ganddi symptomau eraill tebyg i annwyd, fel trwyn yn rhedeg, nid oes angen prawf ac nid oes angen iddo ef/hi a chithau hunanynysu. Gall eich plentyn fynd i'r ysgol os yw'n teimlo’n ddigon da i wneud hynny.

 

Os oes angen prawf Covid-19, dylid trefnu hyn drwy Borth Archebu'r DU, https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119. Mae profion ar gael yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro neu drwy becyn profi cartref a gyflenwir ac a gesglir o'ch cartref. Mae'r prawf Covid-19 yn cael ei gynnal drwy gymryd swab gwddf neu swab gwddf a thrwyn.

 

Mae Hywel Dda yn ymwybodol bod rhai pobl yn ei chael yn anodd cael profion drwy'r llwybrau hyn. Os oes gennych broblem, gallwch gysylltu â'r Bwrdd Iechyd ar 0300 303 8322 a byddant yn trefnu profion ar eich rhan.

 

Hunanynysu:

 

Rhaid i bobl sydd â symptomau Covid-19, neu sy'n rhannu aelwyd gyda rhywun sydd â symptomau, hunanynysu, hyd yn oed os yw eich symptomau'n gymedrol. Er mwyn amddiffyn eraill, rhaid i chi beidio â mynychu'r ysgol, y feithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, gwaith, na mynd i leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

 

Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd ei symptomau. Gall ddychwelyd i'r ysgol neu’r gwaith ar ôl 10 diwrnod os yw’n teimlo’n ddigon da i wneud hynny.

 

Rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo/ganddi symptomau, hunanynysu am 14 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y person cyntaf yn y cartref gael symptomau.

 

Os yw rhiant yn credu bod gan ei blentyn symptomau OND mae'n dewis peidio â'i roi drwy brawf, rhaid i bob aelod o'r aelwyd aros ar ei ben ei hun am 14 diwrnod o ddechrau'r symptomau.

 

Os cewch ganlyniad prawf cadarnhaol, bydd y Tîm Prawf, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi ac yn eich cynghori ymhellach.

 

Os yw'r prawf yn negyddol, gall hunanynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydynt yn teimlo’n ddigon da i wneud hynny a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

 

Aelodau/cysylltiadau nad ydynt yn aelodau o'r cartref:

 

Os yw unigolyn wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sy'n profi symptomau, dylai barhau fel arfer hyd nes bod yr unigolyn hwnnw'n cael canlyniad ei brawf. Os yw hyn yn gadarnhaol, bydd y Tîm Prawf, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â'r bobl hynny y nodwyd eu bod yn gysylltiadau ac yn cynghori yn unol â hynny.

 


ID: 7175, revised 23/11/2020