COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Peidiwch a defnyddio ysgolion fel meithrinfa, mae'r Cyngor yn erfyn

Mae Sir Benfro’n atgoffa pawb y dylai plant gweithwyr hanfodol a gweithwyr allweddol fod yn mynd i’r ysgol ar hyn o bryd dim ond os na all eu rhieni ofalu amdanynt gartref.

Mae’n dod wrth i’r newyddion ddod i’r amlwg am rieni’n mynd i syrffio ar ôl gollwng eu plant yn eu hysgol gynradd leol gerllaw.

“Gwyddom fod mwyafrif helaeth y plant sy’n mynd i’r ysgol yn Sir Benfro ar hyn o bryd yno am eu bod yn agored i niwed, neu mae eu rhieni’n weithwyr hanfodol neu allweddol ac ni allant ofalu am eu plant – ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl rieni hynny am eu gwaith gwerthfawr yn y frwydr yn erbyn Covid”, meddai’r Cyngorydd Guy Woodham, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

“Fodd bynnag, hoffem atgoffa pob rhiant fod nifer y lleoedd mewn ysgolion yn gyfyngedig ac nad meithrinfeydd ydyn nhw, felly ystyriwch yn ofalus iawn a yw’n hanfodol bod eich plentyn yn cael lle.”

Dywedodd y Cyng. Woodham fod cyfyngiadau Haen 4 Llywodraeth Cymru’n parhau i ragnodi y dylai gweithwyr hanfodol a gweithwyr allweddol gadw’u plant gartref pryd bynnag y bo’n bosibl.

“Rwy’n deall bod hwn yn gyfnod heriol a rhwystredig i rieni, ond peidiwch â gwneud cais am leoedd os nad ydych i fod i weithio, ac ystyriwch opsiynau priodol eraill ar gyfer gofal plant, lle bynnag y bo hynny’n bosibl,” dywedodd y Cynghorydd Woodham.

“Tra’r ydym yn edrych ymlaen at weld plant yn mynd yn ôl i’w trefn arferol ac iddynt weld eu ffrindiau eto, mae hwn yn gyfnod anodd iawn i bawb o hyd ac mae nifer y lleoedd sydd ar gael mewn ysgolion yn gyfyngedig iawn, felly dylech ystyried yn ofalus a oes angen y lleoedd hyn arnoch.”

 

 

 


ID: 7481, revised 12/02/2021