COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Pennaeth y Cyngor yn Addo Lleihau Plastig

Lleihau’r defnydd o gynhwysyddion plastig untro a thafladwy yn Neuadd y Sir.

Mae Ian Westley, Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro wedi gwneud addewid i greu amgylchedd mwy ecogyfeillgar yn y ffreutur ac mewn lleoliadau allweddol eraill o amgylch yr adeilad.

Dywedodd Ian Westley fod y Cyngor yn gwbl ymroddedig i newid mewn perthynas â pholisi’r Cyngor ar blastigau untro;

“Eleni, rydym yn gofyn i bobl Sir Benfro i wneud newidiadau i’r ffordd y maent yn ailgylchu.

“Rydym yn gwbl grediniol fod y newidiadau hyn er budd Sir Benfro a’r amgylchedd ehangach ac mae’n gwbl allweddol ein bod ni hefyd yn arddangos y gwerthoedd a’r gweithredoedd yr ydym yn eu hannog yn ein preswylwyr. Rydym am i CSP osod y nod.”

Mae staff yn cael eu hannog i ddod â’u cynhwysyddion eu hunain os ydynt am fynd â’u bwyd oddi ar y safle ac mae’r cyngor yn chwilio am gynhwysyddion amgen, ecogyfeillgar er mwyn disodli cynhwysyddion tafladwy. 

Mae cyllyll a ffyrc plastig yn cael eu hepgor a na fydd cwpanau plastig, untro’n cael eu storio bellach ger cyfarpar oeri dŵr.

Ac fel rhan o ymroddiad y Cyngor ar gyfer bod yn fwy gwyrdd, bydd diwrnod di-blastig yn cael ei gynnal yn y ffreutur ym mis Awst.

Mae’r newidiad yn un sydd yn barod yn cael ei goleddu’n frwdfrydig gan nifer o aelodau o’r staff, meddai Ian.

“Fel sefydliad mawr, gallwn ddim newid dros nos ond drwy edrych ar y wasg, yn genedlaethol ac o wrando ar ddymuniadau’r cyhoedd a’n cyflogeion ni’n hunain, mae’r newid hwn yn gydnaws â theimladau’r genedl ac yn bwysicach fyth, dyma’r hyn y dylid ei ddisgwyl gan Awdurdod Lleol cyfrifol.

“Mae trafodaethau ac arolygon diweddar wedi dangos y byddai’r rhelyw o’n staff yn cefnogi’r datblygiad tuag at sefydliad di-blastig.” 

Nid Neuadd y Sir yn unig sy’n arwain y ffordd. Mae ysgolion ledled y Sir wedi hepgor y mwyafrif o gyllyll a ffyrc plastig ac anogir llawer o ddisgyblion i gael poteli dŵr y gellir ei hail-lenwi.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod o’r Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd fod y ffocws ar ddileu’r defnydd o blastigau untro yn ddatblygiad naturiol o benderfyniad yr Awdurdod i geisio bod yn ddi-bapur.

Mae’r Diwrnod Cenedlaethol Di-bapur y cyfranogodd y Cyngor ynddo, llynedd yn ogystal â’r datblygiad tuag at Weithio Ystwyth wedi cynorthwyo staff i newid eu hymarferion gan roi pwyslais ar argraffu pan fo hynny’n gwbl angenrheidiol.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos: “Rhan o’n hagenda ar gyfer newidiadau ailgylchu oedd cydymffurfio â Chytundeb Courtauld, sydd, nid yn unig yn cadarnhau ein hymroddiad i leihau ein cyfraddau papur a phlastig untro ond mae hefyd yn ein hannog i weithredu er budd ein Sir gan weithio â busnesau a sefydliadau mwy i’w hysbrydoli i leihau eu deunydd pacio a’u hôl troed gwastraff.

“Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn edrych arno’n fwy yn y misoedd sydd i ddod.’


ID: 5419, revised 05/07/2019