Ystafell Newyddion

Pensaer I Gyflwyno Gweledigaeth ar Gyfer Prosiect Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd cam arall tuag at wireddu ei uchelgais i adfywio Cei’r De ym Mhenfro drwy benodi penseiri Darnton B3.

Mae ailddatblygiad Cei’r De, sy’n cael ei weld fel rhan hanfodol o raglen adfywio’r Awdurdod, wedi ennill momentwm pellach gyda phenodiad y cwmni o Gaerdydd, sydd â phortffolio sylweddol o brosiectau dylunio a datblygu treftadaeth ledled y DU.

Y cysyniad o ‘Drawsnewid Cyrchfannau’ yw prif ffocws cynlluniau’r Cyngor, ac mae hyn i’w weld yn y cynigion cyffrous ar gyfer safleoedd Glan-yr-afon a’r Castell yn Hwlffordd.

Mae diben dod â defnydd cynhyrchiol yn ôl i’r adeiladau a’r mannau cyhoeddus yng Nghei’r De yn gysylltiedig â’r weledigaeth o greu cynghreiriad bywiog, esthetaidd i bwysigrwydd hanesyddol y dref a sefydlwyd eisoes. 

Pwysleisiodd Paul Miller, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Economi, fod y penodiad yn dynodi cam allweddol wrth wireddu cynigion y Cyngor ar gyfer dyfodol Penfro.

 “Dim ond y cam cyntaf yw penodi Darnton B3 fel penseiri a’u tasg gyntaf fydd cyflwyno gweledigaeth ar gyfer y safle, a fydd yna’n cael ei brofi gyda rhanddeiliaid allweddol a’r gymuned ehangach ym Mhenfro.

“Rydym yn glir bod yn rhaid cyflawni’r weledigaeth o fewn ein cyfyngiadau o ran costau ond rydym hefyd yn glir y dylai’r weledigaeth wneud y mwyaf o botensial y safle i gyfrannu at ganol tref bywiog Penfro.

“Mae'r cynllun yn parhau i gynnwys atyniad i ymwelwyr a llyfrgell newydd fel rhan o'r cynigion.”

Gyda hanes mor gyfoethog, ochr yn ochr â’r awydd am weledigaeth sy’n gwneud y mwyaf o botensial twristiaeth y dref Duduraidd, mae’n ddealladwy bod Darnton B3 wrth eu bodd yn ymuno â’r Cyngor fel partneriaid datblygu.

“Rydyn ni wrth ein boddau o gael ein penodi ar gyfer datblygiad arfaethedig Cei’r De,” meddai’r prif bensaer, Matthew Savory.

“Bydd hwn yn gynllun heriol o ystyried yr amrywiaeth o faterion treftadaeth, ffisegol ac ecolegol ar y safle. Serch hynny, mae’r cyfle i fod ynghlwm â phrosiect mor drawsnewidiol yn peri i ni fwynhau’r heriau hyn hyd yn oed yn fwy.”

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm ar y cynnig cyffrous hwn.”

Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer Cei’r De, bydd y Cyngor, ynghyd â’i bartner prosiect, yn cynnal Digwyddiad Ymgysylltu Cychwynnol ar ddydd Iau, 22 Awst, yn Neuadd y Dref, Penfro, rhwng 3.30pm ac 8pm.

Mae’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i rannu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer dyfodol Cei’r De ac i gyfrannu at yr hyn sy’n cael ei weld fel prosiect cymunedol cydweithredol cyffrous.

Ychwanegodd y Cynghorydd Miller: “Rydyn ni wedi bod yn glir iawn fel gweinyddiaeth newydd bod ailddatblygu safle Cei’r De yn flaenoriaeth.

“Mae wedi bod yn grachen ar Brif Stryd Penfro ers gormod o amser ac rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau ailddatblygiad sy’n gwella canol y dref ac sy’n cyfrannu at adfywio’r dref gyfan. Mae ailddatblygu a gwella’r rhan hon o Benfro yn hanfodol ar gyfer adfywio’r dref.”


ID: 5520, revised 07/08/2019