Ystafell Newyddion

Prosiect Teyrnas Ynni Aberdaugleddau yn archwilio systemau ynni ar gyfer dyfodol mwy gwyrdd

Er mwyn gallu cyrraedd sero-net, rhaid i ni ddarparu pŵer, trafnidiaeth a gwres sero-net. Mae yna gyfleoedd anferthol inni yma yn Sir Benfro ar gyfer cydweithredu a gweithredu fel clwstwr hanfodol o arwyddocâd cenedlaethol.

Mae’r prosiect Teyrnas Ynni Aberdaugleddau, a lansiwyd yn 2020, yn gam pwysig tuag at ddyfodol di-garbon.

Prosiect dwy flynedd gwerth £4.5 miliwn yw Teyrnas Ynni Aberdaugleddau a fydd yn cael ei gwblhau yn 2022. Bydd y prosiect yn archwilio sut beth fyddai system ynni lleol glyfar sydd wedi'i datgarboneiddio ar gyfer Dyfrffordd Aberdaugleddau a fydd yn caniatáu integreiddio gwres, pŵer a thrafnidiaeth fel rhan o 'system ynni cyfan'.

Amlygodd digwyddiad heddiw lansiad technoleg newydd arloesol y ddyfais electroleiddio, cadw ac ail-lenwi hydrogen a'r system wresogi hybrid hydrogen ar Lannau Aberdaugleddau.

Cafodd y mynychwyr y cyfle i ddysgu am rôl bwysig hydrogen mewn datrysiadau trafnidiaeth a gwresogi - a'r hyn y gallai Dyfrffordd Aberdaugleddau ei gyflawni fel canolbwynt ar gyfer hydrogen gwyrdd yn y DU.

Bydd y prosiect yn archwilio potensial hydrogen di-garbon ochr yn ochr â thrydan adnewyddadwy er mwyn cyrraedd targed y DU o allyriadau sero-net erbyn 2050.

Mae ymrwymiad i ymgysylltu â'r gymuned, rhanddeiliaid a'r diwydiant lleol, gan ddarparu mewnwelediad a chyfleoedd ar gyfer twf economaidd, yn ganolog i'r prosiect, ac i gyflawni allyriadau carbon sero-net.

Bydd Teyrnas Ynni Aberdaugleddau yn archwilio sut i wneud defnyddio a dosbarthu hydrogen yn ariannol hyfyw o fewn gwahanol sectorau ynni adeiladau, diwydiant, pŵer a thrafnidiaeth, i gyd wedi'u hategu gan bensaernïaeth systemau ynni cynhwysfawr.

 

Y ddau brosiect arddangos allweddol:

 

Car Rasa Riversimple a bwerir gan hydrogen:

Bydd y prosiect yn dangos sut y gellir defnyddio technoleg hydrogen yn ymarferol trwy brofi dichonoldeb dau gar Rasa a bwerir gan gelloedd tanwydd hydrogen.

Wedi eu hadeiladu gan y cwmni o Gymru Riversimple, byddant yn gweithredu fel ceir fflyd yn ardal Aberdaugleddau ac o’i chwmpas, gan ddefnyddio'r cyfleuster electroleiddio ac ail-lenwi hydrogen gwyrdd sydd bellach wedi'i osod yn Mackerel Quay ar ystad y porthladd.

 

System wresogi hybrid hydrogen:

Yn dangos y rôl y bydd hydrogen yn ei chwarae wrth ddatgarboneiddio'r ffordd yr ydym yn gwresogi ein cartrefi a'n busnesau, mae'r system wresogi hon – y cyntaf o’i math yn y byd – yn cyfuno boeler hydrogen â phwmp gwres a rheolyddion clyfar i ddarparu gwres carbon isel am y gost isaf posibl.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a'r Gymraeg yng Nghyngor Sir Penfro: "Rydym o'r farn bod y prosiect Teyrnas Ynni Aberdaugleddau yn addawol iawn wrth arddangos buddion pellgyrhaeddol ynni carbon isel. Mae ganddo'r potensial i arwain y ffordd a dod y cyntaf o lawer o systemau ynni lleol clyfar sy'n cefnogi ein cymunedau lleol, Cymru a'r DU wrth gyrraedd y targed sydd wedi’i ddeddfu o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero-net erbyn 2050."

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart: “Mae’n wych i weld Cymru a Dyfrffordd Aberdaugleddau ar y blaen mewn technoleg Hydrogen. Mae’r sector egni yn Aberdaugleddau yn arwyddocaol iawn eisoes. Mae’r ehangu I ynni gwyrdd o bwysigrwydd hanfodol i gyflawni targed Llywodraeth y DU o fod yn Sero-net erbyn 2050 a diogelu swyddi lleol a ffyniant i’r dyfodol. 

Yn ôl Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol Porthladd Aberdaugleddau: "Trwy gyflenwi un rhan o bump o anghenion ynni'r DU a chefnogi 5,000 o swyddi yng Nghymru, mae'r sector ynni ar Ddyfrffordd Aberdaugleddau o arwyddocâd strategol.  Mae Aberdaugleddau yn enwog fel prif ganolfan ynni yn y DU ac rydym wrthi'n chwilio’n weithredol am gyfleoedd i ychwanegu adnoddau ynni carbon isel i'r cymysgedd.  Mae datgarboneiddio ein cyflenwadau ynni yn hanfodol ac mae'r prosiect hwn yn gosod map trywydd sy'n cynnwys arddangoswyr defnyddiol a thiriaethol i gynorthwyo gwaith ymchwil a meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth wrth i ni ddatgarboneiddio’r system ynni.  Rydym yn gyffrous iawn i fod yn archwilio sut y bydd ynni gwyrdd yn grymuso'r genhedlaeth nesaf.”

Dywedodd Steve Wyatt, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesi, Offshore Renewable Energy Catapult: “Mae’n glir fod gan Hydrogen rȏl hanfodol i chwarae ochr yn ochr â gwynt ar y mȏr os yw’r DU yn mynd I gyflawni ein nod o fod yn Sero-net erbyn 2050. Mae Prosiect Teyrnas Ynni Aberdaugleddau yn darparu i ni profiad byd go iawn y dechnoleg a systemau masnachol a fydd yn hanfodol yn ein trosglwyddo i economi carbon isel.

Mae Teyrnas Ynni Aberdaugleddau yn casglu gwybodaeth fanwl am y system ynni cyfan gyfredol o amgylch Dyfrffordd Aberdaugleddau.”

Mae hyn yn helpu i nodi a dylunio’r system ynni drawsnewidiol a fydd yn dod i'r amlwg yn y dyfodol, yn seiliedig ar ddiwallu'r anghenion ynni ar gyfer gwresogi adeiladau, cynhyrchu pŵer a darparu tanwydd at ddibenion trafnidiaeth.

Yn ogystal â hyn, bydd yn cydnabod yr angen i gydbwyso'r cyflenwad ynni a’r galw amdano mewn ffordd ddiogel a fforddiadwy ac i integreiddio â gofynion y sylfaen diwydiant gref ar draws y rhanbarth.


ID: 8250, revised 07/10/2021