COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Pryder ynghylch camddefnyddio iard lanw Blodau Haul Anableddau Cudd

Gofynnir i drigolion Sir Benfro beidio â gwisgo Laniard Blodau Haul Anableddau Cudd yn dystiolaeth bod eithriad ganddynt rhag gwisgo gorchudd wyneb, oni bai bod gwir angen arnynt.

Daw’r alwad yn dilyn pryderon bod y laniardau, sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin yn ffordd ddiffwdan o helpu’r sawl sy’n ei wisgo i roi gwybod i staff, cydweithwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol fod angen rhagor o gymorth, help neu amser arno, yn cael eu defnyddio i osgoi gwisgo gorchudd wyneb yn ystod pandemig Covid-19.

Meddai Jessica Hatchett, Swyddog Mynediad Cyngor Sir Penfro, “Mae unrhyw ddefnydd twyllodrus ar y Laniard Blodau Haul yn lleihau ei effeithiolrwydd i bobl y mae gwir ei angen arnynt, gan nad yw pob anabledd yn amlwg.

“Hoffwn atgoffa pobl y mae angen y laniard arnynt i’w gael o ffynhonnell ddilys a pheidio â thalu pris uwch am gopi sy’n annog y defnydd anghywir arno.

“Hyd yn oed os oes eithriad gennych rhag gwisgo gorchudd wyneb, efallai nad oes angen y laniard arnoch.”

Meddai llefarydd ar ran Blodyn Haul Anableddau Cudd: “Nid ydym yn maddau o gwbl y camddefnydd ar ein Laniard Blodyn Haul, ac mae’n ofid mawr i ni y gall fod yn cael ei ddefnyddio at y diben hwn.

“Nid ydym yn gofyn am brawf o anabledd y sawl sy’n ei wisgo, gan nad yw rhai pobl wedi cael diagnosis eto neu mae ganddynt gyflyrau anodd gwneud diagnosis ohonynt.

“Bwriad Blodyn Haul Anableddau Cudd yw dangos yn ddiffwdan fod gan y sawl sy’n ei wisgo neu rywun yn ei gwmni anabledd cudd – os nad chi yw hwnnw, peidiwch â gwisgo’n laniard Blodyn Haul.”

Mae Blodyn Haul Anableddau Cudd yn gynllun byd-eang, ac mae nifer gynyddol o fusnesau a sefydliadau yn y DU, gan gynnwys archfarchnadoedd, gorsafoedd trenau a bysiau, cyfleusterau hamdden a’r GIG, bellach yn cydnabod y laniard.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i hiddendisabilitiesstore.com

Mae gorchudd wyneb yn ofyniad cyfreithiol ym mhob man cyhoeddus, dan do, yng Nghymru, gan gynnwys cludiant cyhoeddus a thacsis, a mannau sy’n gwerthu bwyd a diod parod.

Mae hyn yn berthnasol i bawb sy’n 11 oed ac yn hŷn, oni bai bod eithriad yn berthnasol. Nid oes rhaid i blant o dan 11 wisgo gorchudd wyneb.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4-cwestiynau-cyffredin

 

 


ID: 7408, revised 26/01/2021