COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Pwysleisio cymorth i ofalwyr ar ddiwrnod hawliau gofalwyr

Ar 25 Tachwedd, bydd sefydliadau ledled Sir Benfro yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr.

Pa un a ydych yn ofalwr newydd nad ydych yn cael eich talu neu wedi bod yn gofalu am rywun ers tro, credwn ei fod yn bwysig eich bod yn deall eich hawliau ac yn gallu cael at y cymorth sydd ar gael i chi cyn gynted â bod ei angen arnoch.  

Mae llawer o bobl yn gyfrifol am ofalu am eu tylwyth a ffrindiau sy’n anabl, yn sâl neu’n hŷn ac sydd arnynt angen cymorth. Bob blwyddyn, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn ein helpu i:

 

·         sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau

·         rhoi gwybod i ofalwyr ble i gael cymorth a chefnogaeth

·         codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.

 

Yn Sir Benfro, mae gan fwy na 12% o’r boblogaeth gyfrifoldebau gofalu a chydnabyddir yn eang bod y pandemig wedi cael effaith enfawr ar eu bywydau, gan effeithio ar fynediad i wasanaethau, y gallu i gydbwyso gwaith a gofal a llawer mwy.  

I nodi’r diwrnod, bydd sefydliadau ledled Sir Benfro yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau, fel digwyddiad gwybodaeth a lles, teithiau cerdded llesol a gweithgareddau i ofalwyr ifanc.  

I’r rhai â Cherdyn Adnabod Gofalwyr, bydd diod a chacen am ddim ar gael yn Edie’s Café yn Scolton a’r caffi newydd Rhif 5 Caffi Cyfle @ Rhif 5, Glan yr Afon, Hwlffordd.

Bydd rhai gweithgareddau’n cael eu darlledu’n fyw ac ar gael i’w gwylio ar-lein ar gyfer y rhai ohonoch na allwch fod yno yn bersonol.  

Mae gwybodaeth ar gael ar: https://connectpembrokeshire.org.uk/carers-rights-day-2021 neu drwy gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Sir Benfro (manylion isod).

Mae Cyngor Sir Penfro yn hyrwyddo cynllun Pasport Hamdden Gofalwyr, sy’n darparu gofalwyr â mynediad chwe mis am ddim i wasanaethau hamdden ar draws y sir.  

Rhaid i ofalwyr fod yn 13 oed neu’n hŷn ac wedi cofrestru gyda’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr sydd ar gael gan Wasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Sir Benfro (manylion isod).

Dywedodd y Cynghorydd Mike James, Hyrwyddwr Gofalwyr Cyngor Sir Penfro: “Hoffwn achub ar y cyfle hwn i gydnabod a diolch i ofalwyr ar draws y sir am bopeth maen nhw’n ei wneud bob dydd i ofalu am dylwyth a ffrindiau heb dâl.

“Mae’r 18 mis diwethaf wedi newid cymaint o’n bywydau a bydd llawer o bobl wedi camu i mewn i rôl ofalu am y tro cyntaf neu wedi gweld eu cyfrifoldebau gofalu’n cynyddu. Mae mor bwysig bod gofalwyr yn gwybod bod ganddyn nhw hawliau a bod cymorth ar gael.

“Os credwch eich bod yn ofalwr neu’n adnabod rhywun sy’n ofalwr, buaswn yn eich annog i gysylltu â gwasanaethau lleol i wybod beth sydd ar gael a chael at gymorth yn eich rôl ofalu.”

Os ydych yn ystyried eich hun yn ofalwr neu’n adnabod rhywun sy’n ofalwr, mae cymorth ar gael:

·         Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc a ddarperir gan Action for Children – 01437 761 33ôô0

·         Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Sir Benfro a ddarperir gan Groesffyrdd Hafal - 01437 611002 / PCISS@hafal.org

Mae gweithgareddau’n cael eu cynnal ledled Ceredigion a Sir Gâr hefyd ar gyfer gofalwyr sy’n byw ger ffiniau’r sir. Gallwch gael mwy o wybodaeth trwy gysylltu â:

·         Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gâr – Ffôn: 0300 0200 002 – E-bost: info@ctcww.org.uk neu ewch i’r wefan www.ctcww.org.uk

·         Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Ceredigion – Ffôn: 01970 633564 – E-bost: carersunit@ceredigion.gov.uk neu i’r wefan www.ceredigion.gov.uk/gofalwyr   

 


ID: 8359, revised 22/11/2021