COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Rhaglen Adfywio Eiddo yn Parhau yn Hwlffordd

Rhoddwyd sylw yr wythnos hon i raglen uchelgeisiol Cyngor Sir Penfro i adfywio adeiladau yn Hwlffordd, a hynny yn ystod ymweliad gan ddirprwy weinidog Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

Aeth Ms Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, i ymweld â dau eiddo – gwesty rhestredig Gradd II y Pembroke House Hotel a hen siop Kiddicare ar 29 y Stryd Fawr.

Roedd y ddau eiddo wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn, a hynny tan i Fenter Treftadaeth Treflun (THI) Hwlffordd ymyrryd, menter sy'n cael ei chydgysylltu gan uned adfywio Cyngor Sir Penfro.

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, mae'r ddau eiddo bellach wedi cael eu hadnewyddu'n llwyr.

Mae gwesty'r Pembroke House Hotel wedi cael ei drawsnewid yn 21 o fflatiau. Roedd y cyllid ar gyfer gwesty'r Pembroke House Hotel yn cynnwys £300,000 o gyllid Cronfa Benthyciadau Canol Trefi Llywodraeth Cymru, cronfa sy'n werth £31m, ac sy'n helpu i roi bywyd newydd i safleoedd a danddefnyddir yng nghanol trefi.

Dywedodd Jeff Taylor ar ran gwesty'r Pembroke House Hotel: “Mae Taylor Made Homes yn falch o gael y cyfle i adeiladu cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl Hwlffordd."

Mae adeilad 29 y Stryd Fawr yn cynnig lle manwerthu ar y llawr daear a thair uned breswyl ar y lloriau uchaf.

29 Y Stryd Fawr

Dywedodd Richard Lawrence, sy’n Beiriannydd Strwythurol ar gyfer Cyngor Sir Penfro: “Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd camau rhagataliol i fynd i’r afael â phroblemau gyda’r cyn adeilad Kiddicare.

“Roedd yr eiddo dan berchnogaeth Ystad y Goron, ac mae wedi profi symudiadau strwythurol hanesyddol sylweddol.

“Yn sgil methiant y farchnad agored i ddatrys y problemau, mae’r Cyngor Sir wedi cymryd cyfrifoldeb am y prosiect bellach er mwyn osgoi’r risg o gau ffyrdd yn y dyfodol os bydd rhagor o symudiadau strwythurol.”

Roedd y cyllid Llywodraeth Cymru yn cynnwys £71,000 o gyllid y Gronfa Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio a £180,000 o gyllid Benthyciadau Canol Trefi.

Mae prosiectau eraill a gwblhawyd yn ddiweddar gan Fenter Treftadaeth Treflun Hwlffordd yn cynnwys eiddo ar 2 Sgwâr y Castell, hen Adeilad Imperial ar 17 y Stryd Fawr a Gwesty'r Greyhound ar Sgwâr y Mariners.

Dywedodd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: “Rwy’n falch iawn bod y Dirprwy Weinidog wedi gwneud ei ffordd i Sir Benfro i weld peth o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud fel rhan o’n rhaglen adfywio.

“Rwy’n wirioneddol falch o’r ffordd y mae ein Gweinyddiaeth wedi ymrwymo ei hun i raglen o welliannau ledled y sir ac rwyf i a’m Cabinet yn llawn cyffro am yr hyn a ddaw yn sgil hyn i’r rhanbarth.

“Rydym yn edrych ymlaen at weld y cynlluniau hyn yn cael eu gwireddu yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd fod y rhaglen Menter Treftadaeth Treflun yn ffurfio rhan o gynllun adfywio ehangach y dref sirol.

"Rydym yn awyddus i gydgysylltu cyllid Llywodraeth Cymru a sawl menter gyffrous arall er mwyn arddangos ymrwymiad parhaus Cyngor Sir Penfro i drawsnewid ac adfywio Hwlffordd."

Yn y llun o flaen Gwesty Pembroke House mae Rachel Moxey, Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfer Cyngor Sir Penfro; Steven Jardine, Cydlynydd Prosiect Treftadaeth Treflun Hwlffordd; Cynghorydd Hwlffordd Tim Evans; Richard Bellamy, sef Cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol; Cynghorydd Hwlffordd Tom Tudor; y Cynghorydd Michelle Bateman, Aelod y Cabinet dros Dai; y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro; y Dirprwy Weinidog Hannah Blythyn a Louise Ballinger o westy Pembroke House.

Yn y llun o flaen 29 y Stryd Fawr yw Steven Jardine, Cydlynydd Prosiect Treftadaeth Treflun Hwlffordd; Cynghorydd Hwlffordd, Tom Tudor; y Dirprwy Weinidog, Hannah Blythyn; Richard Bellamy, Cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol; Rachel Moxey, sef Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfer Cyngor Sir Penfro; Mike Cavanagh, sef Pennaeth Gwasanaethau Diwylliant, Hamdden a Chofrestru Cyngor Sir Penfro, a’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro. 

 


ID: 5639, revised 13/09/2019