COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Rhan Gyntaf y 'Llwybr Teithio Llesol' yn Agor

Mae rhan gyntaf cynllun i gysylltu dwy dref yn Sir Benfro gyda ‘llwybr teithio llesol’ wedi agor.

Bydd y llwybr 17 cilomedr arfaethedig rhwng Arberth a Hwlffordd yn ymgorffori adrannau di-draffig a ffyrdd tawel a bydd yn dilyn priffyrdd, traciau, llwybrau ceffylau a llwybrau cyhoeddus presennol.

Lle bynnag y bo modd, bydd yn aml-ddefnydd - hynny yw, yn hygyrch i gerddwyr, beicwyr, pobl sydd â nam symudedd a marchogion.

Agorwyd rhan gyntaf prosiect tair rhan Cyngor Sir Penfro yn ddiweddar gan Aelod Cabinet yr Awdurdod dros Gynllunio a Seilwaith, Phil Baker.

Cwblhawyd adran rhwng Eagle Lodge a Melin Blackpool gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

Disgwylir i'r gwaith ar ran dau rhwng Eagle Lodge ac Arberth drwy Goedwig Canaston a Carding Mill Lane ddechrau yn nes ymlaen eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Baker: “Mae Arberth a Hwlffordd yn aneddiadau teithio llesol dynodedig a bydd y cynllun nid yn unig yn darparu cyswllt pwysig rhwng cymunedau niferus, ond bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd i staff gyrraedd nifer o safleoedd cyflogaeth drwy ddulliau cynaliadwy.

“Rydym wedi mwynhau gweithio gyda'n partneriaid ac edrychwn ymlaen at gwblhau gweddill y prosiect gyda nhw.”

Nododd Sustrans – yr elusen sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio – y cysylltiad rhwng y trefi i'w gynnwys yn y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae wedi bod yn cefnogi'r Cyngor Sir i ddatblygu'r llwybr drwy gynnal astudiaethau a darparu arbenigedd peirianneg ac ecoleg.

Dywedodd Elena Bianchi, rheolwr datblygu rhwydwaith yn Sustrans Cymru: “Rydym yn hapus iawn i ddathlu agor yr adran hon o'r llwybr. Mae'n dangos sut mae cydweithredu ac ymgysylltu yn hanfodol i wneud yn siŵr ein bod yn creu seilwaith di-draffig o ansawdd uchel i bob defnyddiwr.  

“Rydym o'r farn bod yr agoriad hwn yn gyflawniad mawr yng nghyd-destun ein Rhaglen Llwybrau i Bawb sydd â'r nod o wneud y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn fwy diogel ac yn fwy hygyrch i bawb.

“Yn ystod y broses hon, rydym wedi dysgu llawer o bethau a byddwn yn hapus i sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd ar gael ar gyfer y rhannau o'r prosiect i'r dyfodol ac ar gyfer prosiectau eraill tebyg ledled y DU.”

 

·         I gael gwybodaeth am lwybrau beicio lleol ewch i'r adran Beicio Sir Benfro ar wefan y Cyngor Sir: https://www.sir-benfro.gov.uk/beicio-sir-benfro

 

Pennawd

Y Cynghorydd Sir Phil Baker yn torri rhuban i agor rhan gyntaf y llwybr newydd. Yn gwmni iddo roedd aelodau o Grŵp Llywio'r Prosiect ac amrywiaeth o ddefnyddwyr.

 

 


ID: 5524, revised 08/08/2019