COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Rhybudd Tebygolrwydd Dileu Gostyngiad yn y Dreth Gyngor

Caiff perchenogion eiddo sydd wedi bod yn wag yn Sir Benfro am hyd at dair blynedd eu rhybuddio bod Llywodraeth Cymru’n ystyried dileu ei chymorth ariannol i’r 50% o ostyngiad yn y Dreth Gyngor a gânt ar hyn o bryd.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ysgrifennu at holl berchenogion eiddo gwag sydd ar hyn o bryd yn derbyn y gostyngiad o 50% neu ryddhad i ddweud wrthynt am y newid all ddod.

Yn 2017, penderfynodd y Cyngor Sir ddileu’r gostyngiad yn y Dreth Gyngor a rhoi premiwm ar holl eiddo cartref oedd wedi bod yn wag am gyfnod o dair blynedd a mwy (o 1af Ebrill 2016 ymlaen).

Daliodd y Cyngor i roi gostyngiad i’r rhai y bu eu heiddo’n wag am dan dair blynedd (o 1af Ebrill 2016 ymlaen). Noddwyd y gostyngiad hwn gan Lywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, yng ngoleuni’r tebygolrwydd y bydd Llywodraeth Cymru’n dileu’r cymhorthdal, bydd y Cyngor Sir yn trafod yn ei gyfarfod ar 10fed Hydref 2019 a yw’n gallu fforddio dal i roi’r gostyngiad.

Gallai gwneud hynny gostio amcangyfrif o £610,000 y flwyddyn i’r Cyngor, meddai’r Cynghorydd Bob Kilmister, yr Aelod Cabinet dros Gyllid.

“Rydym yn deall bod rhesymau cymhleth yn aml pam fod cartrefi’n wag,” meddai.

“Yn 2017 cyflwynwyd polisi gennym a deimlem oedd yn cydbwyso’n deg rhwng annog defnyddio mwy o gartrefi gwag eto, a rhoi digon o amser i berchenogion wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

“Fodd bynnag, mae’r newid tebygol ym mholisi Llywodraeth Cymru ei hun yn peri inni ailystyried y trefniadau presennol.

“Rydym wedi ysgrifennu at berchenogion y bydd dileu’r gostyngiad presennol yn debygol o effeithio arnynt a’u gwahodd i gysylltu â thîm Gwasanaethau Cyllid y Cyngor os ydynt yn pryderu ynghylch unrhyw galedi gormodol all ddeillio o ganlyniad i unrhyw newid.”

Os ydych yn cael eich effeithio ac yn dymuno mynegi unrhyw bryderon, cysylltwch trwy ysgrifennu at y Gwasanaethau Cyllid neu e-bostio revenue.services@pembrokeshire.gov.uk

I wylio cyfarfod y Cyngor ar ddydd Iau, 10fed Hydref ewch i www.sir-benfro.gov.uk a chlicio ar Gwe-ddarllediadau.

 

 

 


ID: 5696, revised 04/10/2019