COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Safonau Masnach y Cyngor yn erlyn deliwr ceir

Mae deliwr ceir yn Hwlffordd wedi cael ei euogfarnu o werthu ceir anniogel a gwneud datganiad ffug ynghylch car wedi pasio ei MOT.

Ddydd Mercher 30 Ionawr, yn Llys Ynadon Hwlffordd, cafodd William (Billy) Howlin, sy'n masnachu fel Motec Autos (Pembrokeshire) Ltd o Shipman's Lane ei euogfarnu o nifer o droseddau.

Roedd cyfanswm y dirwyon a chostau'r erlyniad a ddyfarnwyd yn erbyn Mr Howlin ei hun, ac yn erbyn Motec, y cwmni, yn fwy na £17,000. Gorchmynnwyd i Mr Howlin hefyd gyflawni 150 awr o wasanaeth cymunedol.

Dechreuodd yr achos, a ymgymerwyd gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro, sy'n rhan o wasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd yr awdurdod, o ganlyniad i gŵyn defnyddiwr, sef dyn 22 oed lleol, a brynodd gar Mazda MX5 ail-law o'r garej ym mis Chwefror 2018.

Gwerthwyd y car i'r defnyddiwr gan Mr Howlin ei hun ac ef hefyd oedd wedi rhoi prawf MOT i'r car y diwrnod cyn i'r defnyddiwr ei gasglu. Roedd Mr Howlin wedi cofnodi bod y car wedi pasio'i MOT, ac nid oedd unrhyw gynghorion wedi cael eu nodi ar ei gyfer.

Yn fuan ar ôl prynu'r car, aeth y defnyddiwr â'r car i garej leol arall, iddynt ei wirio yno.

Dywedwyd wrtho fod y car yn anniogel, ac yn rhy beryglus i'w yrru. Dywedodd perchennog y garej, a roddodd y rhybudd, fod y Mazda nid yn unig y tu hwnt i unrhyw waith atgyweirio mecanyddol, ond ei fod hefyd yn y cyflwr mecanyddol gwaethaf y bu iddo erioed ei weld mewn cerbyd a oedd newydd basio ei brawf MOT, heb sôn am un nad oedd unrhyw gynghorion wedi cael eu nodi ar ei gyfer.

Archwiliwyd y Mazda wedyn gan Arolygwyr o'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), gan beiriannydd ymgynghorol annibynnol, a hefyd gan dyst arbenigol ar ran Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro.

Pennodd y peiriannydd arbenigol fod y cerbyd yn beryglus ac yn anaddas i'r ffordd fawr oherwydd cyflwr cydrannau'r hongiad cefn ar yr ochr allan a'r bygythiad i gadernid adeileddol y car.

Dywedodd: “Mae graddfa'r dirywiad yn y cyrydiad datblygedig a welais ar y cydrannau hyn, ac ar adeiledd y cerbyd, yn ategu fy nyfarniad fod y cerbyd mewn cyflwr peryglus ac anaddas i'r ffordd fawr adeg ei werthu a'i gyflenwi.”

Ychwanegodd fod y Mazda'n beryglus i'r defnyddiwr a defnyddwyr eraill y ffordd, ac mai newydd gael ei rhoi oedd y dan-sêl ddu, mewn ymgais i guddio hyd a lled y cyrydiad.

Cafodd prynwr y Mazda ad-daliad gan Motec yn ddiweddarach.

Datgelodd ymholiadau pellach gan Safonau Masnach nad hwn oedd y tro cyntaf i Motec gyflenwi'r car hwn mewn cyflwr anniogel.  

Roedd Motec wedi darparu'r un Mazda MX5 o'r blaen, ym mis Awst 2017, i ddefnyddiwr arall; cafodd y defnyddiwr hwnnw hefyd wybod yn fuan iawn wedyn, gan fodurdy annibynnol arall ac mewn modd tebyg, fod y car yn rhy beryglus i'w yrru. Wedi i'r defnyddiwr fygwth rhoi gwybod i Safonau Masnach a'r DVSA, cafodd ad-daliad gan Motec.

Oherwydd pryderon ynghylch cyflwr y ceir a ddarperid gan Motec Autos, cynhaliwyd archwiliad diogelwch ym mis Mawrth 2018, a hynny o geir ail-law eraill a oedd wedi bod ar werth ar gwrt blaen y garej yn Shipman's Lane ym mis Mawrth 2017.

Aeth Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro ati, gan weithio unwaith eto gyda pheiriannydd cerbydau arbenigol, i archwilio chwe char. Rhoddwyd "Hysbysiadau Tynnu yn Ôl" ar dri o'r ceir a archwiliwyd (cyhoeddwyd yr hysbysiadau o dan y Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol). Roedd yr hysbysiadau yn eu hatal rhag cael eu gwerthu oherwydd amryw o faterion diogelwch a gafodd eu darganfod gan y peiriannydd.

Roedd y troseddau a gyflwynwyd i Lys Ynadon Hwlffordd, ac a arweiniodd at yr euogfarn, yn cynnwys:

·         Dwy drosedd o geisio cyfyngu ar hawliau defnyddwyr trwy ysgrifennu, "Gwerthiant Masnach. Wedi'i werthu ar ôl cael ei weld a'i yrru" ar yr anfonebau gwerthu, yn groes i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

·         Trosedd o gyflenwi car peryglus (y Mazda MX5) i ddefnyddiwr, yn groes i Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

·         Trosedd o roi Vauxhall Corsa (un o'r cerbydau a archwiliwyd ar y cwrt blaen yn Motec) ar werth mewn cyflwr anniogel, yn groes i Reoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

·         Trosedd o gyflawni cynrychiolaeth ffug trwy gyhoeddi tystysgrif "Pasio" MOT ar gyfer y Mazda MX5, yn groes i Ddeddf Twyll 2006

Roedd y cosbau a'r costau a ddyfarnwyd fel a ganlyn:

·         Cafodd William Howlin ddirwy o £3,000 ac roedd yn ofynnol iddo gyflawni 150 awr o wasanaeth cymunedol di-dâl mewn perthynas â'r euogfarn o dwyll.

·         Cafodd Motec Autos (Pembrokeshire) Ltd ddirwy o £8,000.

·         Dyfarnwyd costau erlyn o £6,090 i Gyngor Sir Penfro.

·         Gordal o £270

·         CYFANSWM: £17,360, ynghyd â 150 awr o wasanaeth cymunedol

Dywedodd y Cynghorydd Pat Davies, yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaeth Rheoleiddio:

“Mae'r gosb a roddwyd gan y llys yn anfon neges glir i werthwyr moduron ledled Sir Benfro fod yn rhaid iddynt fasnachu mewn modd teg, a sicrhau bod yr holl geir y maent yn eu cynnig i'w gwerthu yn ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr.

“Mae Swyddogion Safonau Masnach yn parhau i ymweld yn ddirybudd â lleoliadau gwerthwyr ceir ail-law ledled y sir, i wirio diogelwch y cerbydau sydd ar werth.

“Mae unrhyw ddefnyddiwr yn Sir Benfro sy'n prynu car gan ddeliwr moduron, a hwnnw'n gar anniogel yn eu barn nhw, yn cael ei annog i adrodd am y mater wrth y Cyngor.”

Mazda MX5

Mazda MX5


ID: 4719, revised 07/02/2019