Ystafell Newyddion

Swyddogion y Cyngor yn cynnal ymweliadau mewn ymateb i achos o Ffliw Adar

Yn dilyn achos o Ffliw Adar Pathogenig Iawn mewn dofednod ar safle ger Aberdaugleddau yn Sir Benfro a chyhoeddiad Parth Gwarchod rhag y Ffliw a Pharth Gwyliadwriaeth ehangach o amgylch y Safle Heintiedig (gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru), bu swyddogion o Is-adran Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Penfro yn ymweld â chyfeiriadau o fewn 3 cilometr i’r Parth Gwarchod o amgylch y safle ddydd Gwener 9 Medi.

Mae swyddogion yn nodi lleoliadau lle cedwir dofednod a/neu adar caeth eraill ac yn rhannu gwybodaeth am gyfyngiadau sydd ar waith ar hyn o bryd er mwyn atal lledaeniad yr afiechyd.

Mae swyddogion y Cyngor yn gweithio i gefnogi cydweithwyr milfeddygol o'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion sy'n rheoli ymateb cydgysylltiedig i'r digwyddiad, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Asiantaeth Safonau Bwyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae map yn dangos maint y parthau a’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru yn https://llyw.cymru/datganiad-o-barth-gwarchod-parth-gwyliadwriaeth-ffliw-adar-ger-aberdaugleddau-sir-benfro, ac mae arwyddion ffordd yn cael eu codi ar hyn o bryd gan yr awdurdod lleol er mwyn helpu i egluro ble mae’r parthau hyn yn dechrau a gorffen, a byddan nhw’n cael eu cadw i fyny hyd nes y gellir codi’r cyfyngiadau.

Mae’n hanfodol bod ceidwaid adar yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn sicrhau bod ganddynt y lefelau uchaf posibl o fioddiogelwch ar waith.

Cyfrifoldebau pobl sy’n cadw adar:

·         Dylai pob un sy’n cadw adar fod yn wyliadwrus am arwyddion o afiechyd fel lefel uwch o farwolaeth, anawsterau anadlol a diferion mewn bwyd neu dŵr, neu wyau.

·         Cysylltwch â’ch milfeddyg yn gyntaf os yw’ch adar yn sâl.

·         Os ydych chi neu’ch milfeddyg yn amau mai ffliw adar allai fod yn achosi’r salwch yn eich adar, mae’n rhaid i chi, yn gyfreithiol, adrodd hyn i Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion Cymru ar 0300 303 8268. Bydd hyn yn cychwyn ymchwiliad afiechyd gan filfeddygon yr Asiantaeth.

·         Mae’n rhaid i chi rhoi mesurau bioddiogelwch llym ar waith i atal unrhyw ddeunyddiau, offer, cerbydau, dillad, bwyd neu ddeunydd gwely a allai fod wedi’u halogi gan adar gwyllt sy’n dod ar eich safle. Mae canllawiau pellach ar gael yma: bioddiogelwch ac atal afiechyd mewn adar caeth.

Mae asiantaethau iechyd y DU yn cynghori bod y risg i iechyd y cyhoedd yn sgil y feirws yn isel iawn ac mae asiantaethau safonau bwyd y DU yn cynghori bod ffliw adar yn peri risg isel iawn i ddiogelwch bwyd i ddefnyddwyr y DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd sydd ddim yn cadw adar helpu drwy roi gwybod am adar gwyllt sydd wedi marw.  Dylech ffonio Llinell Gymorth Defra ar 03459 33 55 77 os ydych yn dod o hyd i:

• Un neu mwy o adar ysglyfaethus neu dylluanod sydd wedi marw

• Tri gwylan marw neu fwy, neu ddyfrffos gwyllt (elyrch, gwyddau, hwyaid)

• Pump neu fwy o adar o unrhyw rywogaeth sydd wedi marw

Gellir casglu’r rhain a’u harchwilio a chamau gwyliadwriaeth ffliw adar, yn dibynnu ar y rhywogaeth a’r lleoliad. Mae’n bwysig peidio â chodi na chyffwrdd ag adar sâl neu farw.

Ni ddylai adar gwyllt sâl neu sydd wedi eu hanafu gael eu hadrodd i Defra. Yn hytrach cysylltu â'r RSPCA (yng Nghymru a Lloegr) ar 0300 1234 999 a allai gynnig cymorth.

Gellir rhoi gwybod hefyd am adar marw neu sâl mewn mannau cyhoeddus, megis traethau, trwy ffonio 01437 764551 (neu 0345 601 5522 y tu allan i oriau swyddfa) i Gyngor Sir Penfro drefnu eu casgliad diogel.

 


ID: 9080, revised 16/09/2022