Ystafell Newyddion

Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn ymweld â Sir Benfro – datgelu’r daith gyfan trwy Gymru

Datgelu llwybr Taith Baton y Frenhines trwy Gymru.

Bydd y Baton yn ymweld â Sir Benfro ar 1 Gorffennaf.

 

Cadarnhawyd bod Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn ymweld â Sir Benfro yn ystod ei thaith olaf cyn ei trosglwyddo i Loegr yr haf hwn, wrth i’r llwybr cyfan gael ei ddatgelu.

Mae Birmingham 2022 yn cynnal 16eg Taith Faton swyddogol y Frenhines – taith sy’n dwyn cymunedau ar draws y Gymanwlad ynghyd ac yn eu dathlu yn ystod y cyfnod yn arwain at y Gemau. Yng Nghymru, bydd Taith Baton y Frenhines yn rhoi cyfle i gymunedau gael blas ar gyffro Birmingham 2022, wrth i’r 11 diwrnod o chwaraeon gwefreiddiol nesáu.

Bydd Taith Baton y Frenhines yn teithio trwy Gymru am 5 niwrnod, cyn dychwelyd i Loegr a gorffen yn Seremoni Agoriadol Birmingham 2022 ar 28 Gorffennaf 2022. Gan ddechrau ddydd Mercher, 29 Mehefin ar Ynys Môn, bydd y Baton yn teithio i lawr y wlad ac ar draws de Cymru, gyda diweddglo mawreddog yn Abertawe ddydd Sul, 3 Gorffennaf.

Cynlluniwyd amserlen brysur o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer Taith Baton y Frenhines, gyda chyfleoedd i dynnu sylw at hanesion Cludwyr y Baton, sy’n ymdrechu i greu newid yn eu cymuned.

Yn ystod ei gyfnod yn Sir Benfro, bydd Taith Baton y Frenhines yn ymweld â Phentref Oes Haearn, yn mynd ar gwch gyda Chadetiaid Môr, yn cyfarfod â Byddin Jemima ac yn teithio ar gerbyd milwrol.

Mae amserlen y gweithgareddau ar gyfer cyfnod y Baton yn Sir Benfro yn cynnwys:

·         Cyrraedd Castell Henllys a theithio drwy’r pentref o’r Oes Haearn, gyda disgyblion ysgol lleol yn cario’r Baton (ni fydd hwn ar agor i’r cyhoedd)

·         Teithio i Gwm Gwaun cyn ei drosglwyddo i gwch i Wdig

·         Dod wyneb yn wyneb â Byddin Jemima, a wrthsafodd y Goresgyniad diwethaf ar Brydain

·         Gorffen yn Ysgol Bro Gwaun, lle y bwriedir cynnal rhagor o weithgareddau yn ystod y dydd (ni fydd hwn ar agor i’r cyhoedd)

Team Wales Commonwealth Games

 

Caiff aelodau’r cyhoedd eu hannog i gymryd rhan yn y dathliadau a chroesawu dyfodiad y Baton, gan fanteisio ar y cyfle i fwynhau gwefr Birmingham 2022 yn eu cymuned. Bydd gwybodaeth yn cael ei diweddaru ar wefan Tîm Cymru dros yr wythnosau nesaf gyda manylion am y digwyddiadau a ble i wylio’r daith.

Meddai’r Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Hamdden: “Mae’n anrhydedd enfawr bod Taith Baton y Frenhines yn ymweld â Sir Benfro a hithau’n flwyddyn y Jiwbilî Blatinwm.

“Ynghyd â phartneriaid lleol, mae ein timau wedi bod yn gweithio’n galed gyda’r trefnwyr am fisoedd lawer i greu taith sy’n crisialu sut mae’r Gemau’n dwyn pobl at ei gilydd, a hefyd yn rhoi blas ar brydferthwch Sir Benfro ac ysbryd ein pobl.

“Fel Cyngor, ystyriwn fod chwaraeon a hamdden yn hanfodol bwysig i iechyd a lles ac mae hwn yn gyfle i’w groesawu i amlygu effaith gadarnhaol cadw’n weithgar trwy gydol ein bywyd.

“Hefyd, gobeithio bydd yr ymweliad hwn yn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athletwyr i gynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad y dyfodol.

“Byddem wrth ein bodd yn gweld pobl yn dod allan i gefnogi taith y Baton trwy ogledd y Sir a bydd manylion pellach yn dilyn.”

Meddai’r Cynghorydd Di Clements, Is-gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Bydd croesawu Taith Baton y Frenhines wrth iddo deithio ar draws Cymru yn anrhydedd.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Sir Penfro wedi sefydlu’i hun yn gyrchfan sydd ymhlith y gorau yn y byd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon ac mae wedi gwneud ei farc fel man sy’n rhoi ysbrydoliaeth, nid yn unig i athletwyr proffesiynol, ond i bobl o bob oedran a gallu adael y tŷ a bod yn actif.

“Bydd y Baton yn cael ei gludo i Bentref Oes Haearn Castell Henllys gan ddisgyblion o Ysgol Eglwyswrw, a fydd yn cael eu cyfarch gan Bennaeth y Pentref, Liz Moore. Mae Liz wedi gweithio i’r Awdurdod ers sawl blwyddyn ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn sefydlu rhaglen boblogaidd yr atyniad i ysgolion, sy’n dysgu am gadwraeth a chynaliadwyedd, yn ogystal â bywyd yn yr Oes Haearn. Bydd lle amlwg i’r themâu hyn ar y diwrnod, gyda gweithdai ar gynaliadwyedd a gweithgareddau chwaraeon o’r Oes Haearn i ddilyn y digwyddiad.”

Dathlu Taith y Baton

Bydd cannoedd o Gludwyr y Baton, bob un ohonynt â chefndir a stori ysbrydoledig, yn cael y fraint o gludo’r Baton yn ystod y daith trwy Gymru, gan gynnwys pobl a enwebwyd i gydnabod eu cyfraniadau at eu cymuned leol, boed hynny ym maes chwaraeon, addysg, y celfyddydau, diwylliant neu elusennau.

Bydd manylion am Gludwyr y Baton yn ystod y daith drwy Sir Benfro yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Ers iddi ymddangos am y tro cyntaf yng Ngemau’r Gymanwlad Caerdydd 1958, mae Taith Baton y Frenhines wedi bod yn draddodiad i Gemau’r Gymanwlad.

Dechreuodd Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 ym Mhalas Buckingham ar 7 Hydref 2021, pan osododd y Frenhines ei Neges i’r Gymanwlad yn y Baton a’i drosglwyddo i Kadeena Cox, enillydd pedair medal aur yn y Gemau Paralympaidd, a Lauren Price, enillydd medal Aur i Dîm Cymru yn 2018, a gafodd y fraint o fod ymhlith y cyntaf o filoedd o Gludwyr i gael cario’r Baton.

Ers hynny, mae’r Baton wedi ymweld â gwledydd a thiriogaethau’r Gymanwlad yn Ewrop, Affrica, Ynysoedd y De, y Caribî a Chyfandiroedd America, gan ymweld â’r Gwledydd Cartref olaf, gyda phum niwrnod yn yr Alban, pedwar yng Ngogledd Iwerddon a phump yng Nghymru, lle y bydd yn gorffen ddydd Sul 3 Gorffennaf, cyn dychwelyd i Loegr yn yr haf wrth gyfri’r dyddiau olaf cyn Gemau’r Gymanwlad.

I weld amserlen lawn Tîm Cymru, ewch i: https://teamwales.cymru/cy/events/queens-baton-relay/

 

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Cymru Gemau’r Gymanwlad, Chris Jenkins “Mae Taith Baton y Frenhines yn ddigwyddiad rwy’ wastad wedi mwynhau cymryd rhan ynddi. Mae cael cyfle i ni deithio ledled Cymru, siarad â phobl yn y gymuned, a bod yn rhan o gymaint o wahanol ddigwyddiadau – mae wir yn dod â ni at ein gilydd fel Gwlad ac mae hyn yn sicr yn pwysleisio’r cyffro wrth i Dîm Cymru adeiladu at Birmingham yr haf hwn. Mae’r cynllunio a’r gwaith gan bob Awdurdod Lleol i sicrhau bod y digwyddiadau yn ddiogel, yn hwylus ac, yn anad dim, yn ddiddorol ac yn llawn hwyl, yn cymryd misoedd i’w cynllunio a hoffwn ddiolch i bawb a oedd ynghlwm am eu hamser, eu hymroddiad a’u brwdfrydedd. Rydym ni nawr yn edrych ymlaen at ddyfodiad Baton y Frenhines yma i Gymru fis nesaf, lle byddwn yn ymweld ag ysgolion a lleoliadau hanesyddol, ac yn arddangos ein tirwedd brydferth.’’

 

Baton y Frenhines

Crëwyd Baton y Frenhines ar gyfer Birmingham 2022 gan gydweithrediad yng Nghanolbarth Gorllewin Lloegr a wnaeth uno celf, technoleg a gwyddoniaeth. Gwnaed y Baton o gopr, alwminiwm a dur, ac mae hefyd yn cynnwys llinyn platinwm yn deyrnged i’r Frenhines ym mlwyddyn ei Jiwbilî Blatinwm. Hefyd, mae technoleg arloesol wedi’i chynnwys ynddo: camera 360 gradd, monitor cyfradd curiad y galon, synwyryddion atmosfferig a goleuadau LED.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Daith Baton y Frenhines, ewch i www.birmingham2022.com/qbr.

 

Gallai’r wybodaeth am y llwybr ar hyd a lled Cymru newid.


ID: 8790, revised 13/06/2022