Ystafell Newyddion

Toiledau’n cael eu targedu gan fandaliaid

Mae toiledau cyhoeddus yn Sir Benfro wedi cael eu fandaleiddio llawer drwy gydol cyfnod y Nadolig.

Mae nifer o gyfleusterau yn y Sir wedi cael eu fandaleiddio, gan gynnwys Maes Parcio Aml-lawr Hwlffordd, West Street yn Abergwaun, Ffordd yr Efail yn Abergwaun, Saundersfoot a The Green yn Ninbych-y-pysgod. O ganlyniad, nid oedd y cyfleusterau ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd tra roeddent yn cael eu trwsio.

Roedd y fandaliaeth yn digwydd bob dydd yn Hwlffordd.

Roedd y difrod yn cynnwys dalwyr rholiau papur tŷ bach yn cael eu rhwygo oddi ar waliau, rholiau mawr o bapur tŷ bach yn cael eu dwyn o gyfleusterau, seddau tŷ bach a thapiau’n cael eu glynu gan ddefnyddio glud cryf, caeadau drysau’n cael eu rhwygo i ffwrdd, pibellau dŵr yn cael eu rhwygo oddi ar waliau ac, o’r pryder mwyaf, tanau’n cael eu dechrau droeon yn y cyfleuster yn Saundersfoot.

Yn ogystal, mae dau beiriant talu digyffwrdd newydd wedi cael eu difrodi hefyd. Gosodwyd y peiriannau hyn yn ddiweddar i’w gwneud yn haws talu i ddefnyddio’r cyfleuster. Bydd yn costio llawer i amnewid y rhain, a hyd nes bod y gwaith hwn wedi’i gwblhau bydd y cyfleusterau dan sylw ar gael i bobl sy’n talu ag arian parod yn unig.

Mae’r digwyddiadau wedi cael eu hadrodd i’r heddlu.

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd a’r Gymraeg: “Mae’r sefyllfa hon mor siomedig a rhwystredig.

“Yn aml, ar ôl i dŷ bach gael ei fandaleiddio, mae’n rhaid i ni gau’r cyfleuster dros dro i drwsio’r difrod, sy’n golygu nad yw ar gael i bobl y mae gwir angen iddynt ei ddefnyddio.

 

“Mae’r gweithredoedd hunanol hyn yn achosi perygl i’r cyhoedd ac yn amharu ar argaeledd y cyfleusterau hyn y mae mawr angen amdanynt, yn enwedig tra bod gwaith cynnal a chadw’n cael ei wneud. Rydym yn ddiolchgar i’n contractwyr, Danfo, am eu hymateb cyflym wrth ddelio â phob mater.  

 

“Gofynnwn i’r cyhoedd barchu’r cyfleusterau hyn. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y difrod gysylltu â’r heddlu trwy 101.”


ID: 8455, revised 10/01/2022