COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Trefniadau 'swigod' a hunan-unigedd mewn ysgolion Pembs

Yn ôl y Cyngor Sir, mae ysgolion Sir Benfro yn gweithio’n galed i atal Cofid-19 rhag lledaenu.

Hyd yma, cadarnhawyd tri achos o coronafirws mewn dwy o ysgolion y sir.

Er mwyn cyfyngu ar nifer y cysylltiadau, mae disgyblion yn cael eu cadw gyda’u grwpiau blwyddyn a / neu ddosbarthiadau eu hunain i ffurfio ‘swigen’ a fydd yn cael ei chadw ar wahân i ‘swigod’ eraill.

Mae cynnal grwpiau neu swigod gwahanol, nad ydynt yn cymysgu, yn ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach, pe bai achos positif yn cael ei amlygu, i hysbysu’r rheiny sydd mewn cysylltiad agos i hunanynysu, os oes angen, er mwyn cadw’r niferoedd mor isel ag sy’n bosibl.

Os bydd prawf cadarnhaol yn cael ei gadarnhau, bydd hi’n ofynnol i’r rheiny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â’r achos i hunanynysu, yn unol â chanllawiau cenedlaethol, am 14 diwrnod ar ôl iddynt ddod i gyswllt hysbys gyda'r achos positif.

Gallai hynny gynnwys y swigen gyfan, a’r nod yw atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo ymhellach, gan sicrhau os yw disgyblion (neu staff) yn cario’r feirws (hyd yn oed heb symptomau), nad ydyn nhw’n dod i gysylltiad ag eraill ac o bosibl yn lledaenu’r feirws ymhellach.

Dywedodd Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg: “Mae’n bwysig bod pawb yn chwarae rhan i atal y feirws rhag lledaenu. Hynny yw, y lleiaf o gysylltiadau rydym yn eu cael gydag eraill, y lleiaf tebygol y bydd y feirws o ledaenu.

“Wrth i ni agosáu at hanner tymor, rhaid i ni ystyried y negeseuon am ddwylo, wynebau a gofod yn ofalus, er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i alluogi ysgolion i weithredu’n effeithiol ar ôl y gwyliau.”

Ychwanegodd Guy Woodham, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Tra bod pawb wedi gwneud ymdrech arwrol hyd yn hyn, rydym ni wedi cyrraedd y pwynt – er bod niferoedd yn parhau i fod yn isel - lle mae perygl go iawn y bydd mwy o achosion os na fyddwn yn dilyn y cyngor o ran cadw pellter cymdeithasol ac osgoi dod i gyswllt â llawer o bobl eraill.

“Nid wyf yn tanamcangyfrif yr her, ond ein cyfrifoldeb ni gyd yw ceisio cadw nifer yr achosion newydd mor isel â phosibl trwy ddilyn y canllawiau priodol a bod yn gall o ran y pethau rydym ni’n eu gwneud dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.”


ID: 7021, revised 15/10/2020