COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Tri wedi'u dedfrydu am droseddau diogelwch bwyd ar ôl darganfod lladd anghyfreithlon yn Fferm Neuadd Bramble

Cafodd tri dyn ddedfryd o garchar gohiriedig yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun 14 Medi 2020, a hynny am droseddau'n ymwneud â bwyd a ddaeth o ladd defaid yn anghyfreithlon ar Fferm Bramble Hall, Ferry Lane, Doc Penfro, ar 21 Ionawr 2019.

Darganfuwyd Sean Burns, John Clayton a Kenneth Darren Evans gan Swyddogion Adran Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Sir Penfro, yn y broses o droi sgerbydau defaid, a oedd newydd gael eu lladd, yn 'smokies'.

Mae ‘smokies’ yn gynnyrch anghyfreithlon sy'n cael ei greu drwy losgi cnu oddi ar sgerbwd dafad, i adael arwyneb y cig â lliw myglyd ac arogl myglyd cryf amlwg ar y sgerbwd, o ganlyniad i'r broses losgi.

Cynhyrchion sy'n cael eu gwerthu i gymunedau ethnig penodol sy'n eu hystyried yn ddanteithion, yw ‘smokies’.

Ar wahân i'r amodau brwnt lle roedd y cynhyrchion hyn yn cael eu prosesu, a'r diystyriad amlwg o unrhyw reolaeth reoleiddiol dros ladd anifeiliaid a'u prosesu'n fwyd, ni ellir cynhyrchu ‘smokies’ yn gyfreithlon, gan fod y croen yn cael ei adael ar sgerbwd yr anifail. Ni ellir caniatáu hyn ar gyfer cig defaid yn yr UE.

Plediodd Sean Burns o Ddoc Penfro, yn ddieuog i bum cyhuddiad:

 

• rhedeg sefydliad bwyd heb y gymeradwyaeth ofynnol

• rhedeg lladd-dy a fethodd â bodloni gofynion cyfreithiol penodol yn ymwneud â hylendid

• methu â sicrhau bod y safle bwyd yn lân ac yn cael ei gynnal a'i gadw mewn cyflwr da

• meddu ar fwyd anniogel at ddiben gwerthu

• methu â chasglu sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unol â gofynion cyfreithiol

 

Cafwyd Burns yn euog o bob un o'r pum cyhuddiad.

Ar gyfer pob cyhuddiad, dedfrydwyd Burns i 12 mis o garchar gohiriedig am ddwy flynedd, i redeg ar yr un pryd.

Fe'i gwnaed hefyd yn destun Gofyniad Gweithgaredd Adsefydlu am bum diwrnod, ac roedd yn ofynnol iddo dalu tâl dioddefwr o £140 o fewn 28 diwrnod.

Plediodd Clayton, o Gaerfyrddin, yn euog i ddau gyhuddiad o feddu ar fwyd anniogel at ddibenion gwerthu a methu â chasglu sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unol â gofynion cyfreithiol.

Gwadodd dri chyhuddiad o redeg sefydliad bwyd heb y gymeradwyaeth ofynnol, rhedeg lladd-dy a fethodd â bodloni gofynion cyfreithiol penodol yn ymwneud â hylendid a methu â sicrhau bod safle bwyd yn lân ac yn cael ei gynnal a'i gadw mewn cyflwr da. 

Cafwyd Clayton yn euog o bob cyhuddiad.

Am y cyhuddiadau a wadodd, dedfrydwyd Clayton i 12 mis o garchar gohiriedig am ddwy flynedd. 

Am y cyhuddiadau y plediodd yn euog iddynt, cafodd ei ddedfrydu i naw mis o garchar gohiriedig am ddwy flynedd, i redeg ar yr un pryd.

Gwnaed Clayton hefyd yn destun Cyrffyw am dri mis rhwng 8pm-8am, roedd yn ofynnol iddo wisgo tag diogelwch, fe’i gwnaed yn destun Gofyniad Gweithgaredd Adsefydlu am bum diwrnod, ac roedd yn ofynnol iddo dalu tâl dioddefwr o £140 o fewn 28 diwrnod.

Cyfaddefodd Kenneth Darren Evans, hefyd o Gaerfyrddin, i ddau gyhuddiad o feddu ar fwyd anniogel at ddibenion gwerthu a methu â chasglu sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unol â gofynion cyfreithiol.

Dedfrydwyd Evans i 16 wythnos o garchar, a ohiriwyd am ddwy flynedd, roedd angen iddo ymgymryd â 150 awr o waith di-dâl, a bu'n ofynnol iddo dalu tâl dioddefwr o £140 o fewn 28 diwrnod.

Dylid nodi bod canllawiau'r Llys Apêl ar waith ar hyn o bryd sy'n argymell y dylid ystyried dedfrydau gohiriedig mewn achosion priodol, oherwydd nifer yr achosion/risg o Covid-19 mewn carchardai.

Cydnabyddir y gallai hyn fod wedi arwain at ddangos mwy o drugaredd gan y Llys yn yr achos hwn.

Ni ddyfarnwyd unrhyw gostau erlyn i Gyngor Sir Penfro.

Wrth siarad ar ôl y ddedfryd, dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd, Diogelu'r Cyhoedd a'r Gymraeg, Cris Tomos, fod yr Awdurdod yn "hynod falch" o'r dyfarniadau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Tomos: "Er ei bod yn siomedig nad oedd costau wedi'u dyfarnu yn yr ymchwiliad hir a maith hwn, roedd yn bwysig tynnu sylw at y gweithgareddau anghyfreithlon hyn er mwyn dangos bod troseddwyr o'r fath yn diystyru iechyd unrhyw ddarpar brynwyr yn llwyr, ac yn diystyru’r rheolau sy'n ymwneud â diogelwch bwyd neu les yr anifeiliaid maen nhw’n eu lladd."


ID: 6937, revised 16/09/2020