Ystafell Newyddion

Vaughan Gething yn ymweld â chynllun gofal cymdeithasol newydd yn Sir Benfro

Hawliodd prosiectau gofal iechyd a chymdeithasol newydd yn Sir Benfro'r sylw ddoe (dydd Mercher) wrth i Weinidog Llywodraeth Cymru,

Vaughan Gething, ymweld â chartref preswyl Havenhurst yn Aberdaugleddau.

Cafodd y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol daith o amgylch nifer o gynlluniau arloesol y safle, sydd wedi’u darparu’n bennaf trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, gyda’r bwriad o gynnig  gwasanaethau integreiddio ac atal trwy fyrddau partneriaeth rhanbarthol

Mae datblygiad byngalo newydd sy’n llawn o’r dechnoleg ddiweddaraf ymysg y prosiectau, a fydd yn galluogi bod unigolion yn derbyn cefnogaeth o fewn y gymuned yn hytrach na gorfod mynd i’r ysbyty.

Clywodd y Gweinidog hefyd am waith rhaglen atal y trydydd sector o fewn y sir; annog gwirfoddoli, cynyddu cyfraniad bobl, cyfeirio pobl at wybodaeth a chymorth i atal unigedd cymdeithasol a hyrwyddo annibyniaeth.

Mae’r rhaglen yn golygu cydweithio agos rhwng Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS­) a Phrifysgol Abertawe er mwyn gosod y dechneg ‘Newid mwyaf sylweddol’ mewn lle i werthuso effaith a manteision y prosiectau yma, o safbwynt y person sy’n derbyn y gefnogaeth.

Eglurodd Christopher Davies, Rheolwr Prosiect Gofal Canolraddol dros Cyngor Sir Penfro a Hywel Dda, wrth y Gweinidog sut y mae’r byngalos yn gweddu i fodel gofal Cyngor Sir Penfro, sy’n anelu at gynnig darpariaeth gofal ddi-dor gan yr holl bartneriaid ynghyd â chefnogi pobl yn ystod pob cyfnod o daith bywyd. 

Mae’n rhan hanfodol o’r Strategaeth Gofal Canolradd sydd wedi’i ddatblygu ar y cyd rhwng yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd a phartneriaid y trydydd sector. 

“Mae ein prosiect gofal technolegol wedi ein galluogi i gynnig cefnogaeth bersonol a rhagweithiol,” meddai. “Mae’r holl gynlluniau a phrosiectau sydd wedi’u harddangos heddiw yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hirach.”

Mae’r prosiectau sydd wedi’u hariannu trwy’r Gronfa Gofal Integredig ar fin cael eu hatgyfnerthu gan Gronfa Drawsnewid newydd o £12miliwn, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. 

Ychwanegodd Christopher fod y gronfa’n ‘gyfle sydd ond yn digwydd unwaith bob cenhedlaeth a fydd yn cyflymu newidiadau ac integreiddiad gofal yng Ngorllewin Cymru.

“Bydd yr arian yn ein galluogi i adeiladu ar y newidiadau sydd wedi’u gweithredu dros y blynyddoedd diwethaf, a bydd yn hollbwysig wrth alluogi’r bartneriaeth ranbarthol i ddatblygu’r model yn Sir Benfro a ledled y rhanbarth cyfan,” meddai. 

Dywedodd y Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, ei bod yn bleser croesawu Mr Gething i Sir Benfro.

“Mae gennym ni gymaint o brosiectau arloesol a chyffroes yn dod i’r amlwg yma yn Sir Benfro, a braf oedd medru dangos un ohonyn nhw i’r Gweinidog ddoe. Mae’r Gronfa Drawsnewid yn rhoi cyfleoedd anhygoel i ni a’n partneriaid weithredu syniadau a dyfeisiau newydd.”

Lluniau

Yn y llun mae George, ymwelydd cyson â Chanolfan Ddydd Havenhurst, yn treialu’r gweithgareddau therapi rhyngweithiol atgofion newydd (RITA) ac yn cyd-ganu Delilah gyda Tom Jones! Yn y llun hefyd (chwith i’r dde) mae Sara Colwill, Cydlynydd Newid y Gwasanaethau Dydd; Cyng. Tessa Hodgson; Tere John, Rheolwr Cartref yn Havenhurst; Vaughan Gething a Christopher Davies.

Vaughan Gething AC yn rhannu jôc gyda George, ymwelydd â Chanolfan Ddydd Havenhurst.

Vaughan Gething AC yn rhannu jôc gyda George, ymwelydd â Chanolfan Ddydd Havenhurst.

Christopher Davies yn egluro mwy ynglŷn â thechnoleg arloesol y byngalo a sut y byddai cryfhau’r cydweithio integredig rhwng gwasanaethau yn rhoi cyfle i bobl dderbyn cefnogaeth a gwella yn y gymuned.

Christopher Davies yn egluro mwy ynglŷn â thechnoleg arloesol y byngalo a sut y byddai cryfhau’r cydweithio integredig rhwng gwasanaethau yn rhoi cyfle i bobl dderbyn cefnogaeth a gwella yn y gymuned.


ID: 5134, revised 12/04/2019