COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Wythnos Gofalwyr yn cydnabod gwaith hanfodol gofalwyr ac yn amlygu'r cymorth sydd ar gael

Bydd sefydliadau ledled Sir Benfro yn dathlu Wythnos Gofalwyr a gynhelir rhwng 7 a 13 Mehefin.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth am ofalu, ac amlygu’r heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu, a chydnabod y cyfraniad y maen nhw’n ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig (DU).

Mae hefyd yn helpu pobl nad ydyn nhw’n gweld eu hunain fel pobl â chyfrifoldebau gofalu i ystyried eu hunain fel gofalwyr a chael mynediad i gymorth.

Bydd gofalu yn cyffwrdd bywydau pob un ohonom ar ryw adeg gan y bydd tri o bob pum person yn dod yn ofalwyr, ac yn Sir Benfro mae gan dros 12% o’r boblogaeth gyfrifoldebau gofalu.

Mae’r rôl y mae gofalwyr yn ei chwarae yn ein cymdeithas yn amhrisiadwy ac ni ddylid ei thanamcangyfrif.

Cydnabyddir hefyd, er bod llawer o bobl yn teimlo bod gofalu yn rhoi boddhad ac yn rhywbeth y byddent yn ei wneud yn ddi-gwestiwn, yn aml mae effaith gofalu yn gallu effeithio ar agweddau ar fywyd fel iechyd a lles, addysg a chyflogaeth, a pherthnasoedd.

I gydnabod cyfraniad a gwerth gofalwyr, mae Wythnos Gofalwyr yn cael ei dathlu yn Sir Benfro gan ystod o sefydliadau.

Mae Hafal Croesffyrdd, Gweithredu dros Blant, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal ystod o weithgareddau am ddim ledled y sir ar gyfer gofalwyr, fel a ganlyn:

·        Mae Sir Benfro yn Dysgu yn gwahodd gofalwyr i gymryd rhan mewn cyrsiau blasu ar-lein ar bynciau fel ioga, amrywiaeth o sesiynau crefft, ieithoedd a llawer mwy

·        Cynhelir teithiau cerdded lles ledled y sir gan Gysylltwyr Cymunedol a Hafal Croesffyrdd

·        Mae Cyflogadwyedd Sir Benfro yn cynnig coffi/te a chacen am ddim i ofalwyr yn eu caffis

·        Mae Hamdden Sir Benfro yn ail-lansio’r cynllun Pasbort Gofalwyr i Hamdden, sy’n rhoi chwe mis o aelodaeth i ofalwyr

·        Mae Cysylltu Sir Benfro yn lansio cynnig newydd ‘Cyfleoedd Dysgu i Ofalwyr’ https://connectpembrokeshire.org.uk/carers-learning-opportunities

 

Mae manylion yr holl weithgareddau i’w cael yn https://connectpembrokeshire.org.uk/making-caring-visible-and-valued neu gallwch chi ffonio Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro ar 01437 611002.

Dywedodd y Cynghorydd Mike James, Hyrwyddwr Gofalwyr yng Nghyngor Sir Penfro: “Mae Wythnos Gofalwyr yn amser perffaith i gydnabod a dathlu ymdrechion gwych gofalwyr o ddydd i ddydd.

“Mae pawb ohonom wedi dod trwy un o’r blynyddoedd anoddaf yn ein bywydau, ac mae’r galw ar ofalwyr wedi bod yn fwy nag erioed o’r blaen.

“Yn ôl ei natur, mae gofalu yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ac mae Wythnos Gofalwyr yn gyfle i roi gwybod i ofalwyr ein bod yn ddiolchgar am bopeth a wnânt, a rhoi gwybod iddyn nhw hefyd bod cymorth ar gael.

“Edrychwch ar y digwyddiadau a’r wybodaeth sydd ar gael fel rhan o Wythnos Gofalwyr. Mae cymorth ar gael os ydych chi ei angen.”

Os ydych chi’n ystyried eich hun yn ofalwr, neu’n adnabod rhywun felly, mae cymorth ar gael:

·        Y Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc, a ddarperir gan Weithredu Dros Blant – 01437 761 330

·        Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro, a ddarperir gan Hafal Croesffyrdd – 01437 611002 / PCISS@hafal.org

Yn ogystal, cynhelir gweithgareddau ledled Ceredigion a Sir Gaerfyrddin ar gyfer gofalwyr sy’n byw ger ffiniau sirol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth trwy gysylltu â:

·         Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gâr – Ffôn: 0300 0200 002 – E-bost: info@ctcww.org.uk neu ewch i wefan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru: www.ctcww.org.uk

·         Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Ceredigion – Ffôn: 01970 633564 – E-bost: unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk neu ewch i wefan www.ceredigion.gov.uk/gofalwyr  

 


ID: 7845, revised 03/06/2021