COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Y Cyngor yn ennill enwebiad gwobr ddigidol llawn bri

Mae hwb ac uchelgais Cyngor Sir Penfro i sicrhau bod bywydau trigolion y sir o bob oed a gallu yn cael eu gwella gan dechnoleg wedi cael eu gwobrwyo gan enwebiad i wobr llywodraeth leol llawn bri.

Mae’r Cyngor yn un o chwe therfynydd yng Ngwobrau Cyflawniad Llywodraeth Leol MJ 2021 yn y categori Trawsffurfio Digidol.

Canmolodd yr enwebiad Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor am hybu “ffocws cryf ar gysylltiadau cymunedol a gweithio’n agos gyda phobl i’w helpu i gynnal eu hannibyniaeth, dewis a chysylltedd i gymdeithas.”

Ychwanega: “Mae hon yn enghraifft dda mai nid y dechnoleg yw’r peth – mae’n dibynnu ar sut mae pobl yn ei defnyddio i adeiladu eu cymunedau. Dyna beth sydd o bwys.

“Sicrhaodd y Cyngor ei fod wedi bod taclo’r materion sylfaenol yn gyntaf (offer, bod yn gyfarwydd ag apiau, sgiliau digidol a hyder).”

Trwy ymagwedd bartneriaeth gyda sefydliadau lleol a’r sector gwirfoddol, mae’r ffocws wedi bod ar drawsffurfio digidol a chyflawni cyfres o brosiectau.  

Yn aml, roedden nhw’n canolbwyntio ar ddarparu offer digidol i gadw mewn cysylltiad ag eraill a’u cymunedau yn ystod y pandemig ond roedden ni hefyd wedi cynorthwyo pobl i fyw’n annibynnol gyda chefnogaeth ac addysg defnyddio dyfeisiau digidol.

Mae hyn yn cynnwys prosiect Cysylltu Sir Benfro sydd wedi helpu trigolion i ddod o hyd i weithgareddau cymunedol, creu cysylltiadau a chefnogi ei gilydd. Dyma le lle gallai trigolion gynnig neu ofyn am help gan chymdogion a’r gymuned ehangach.

Prynodd y Cyngor lechi a dyfeisiau WiFi symudol i’w gwneud ar gael i’r cyhoedd a galluogi pobl i gael galwadau fideo gydag anwyliaid a phroffesiynolion iechyd ac ymuno â gweithgareddau a chyfarfodydd grŵp.

Arweiniodd hyn at brosiect Cysylltiadau Digidol Sir Benfro yn cynnwys stori galonogol am bâr mewn oed a oedd wedi bod ar wahân am y tro cyntaf mewn 60 blynedd oherwydd y pandemig.

Gyda’r gŵr mewn cartref gofal, nid oedd y pâr yn gallu gweld ei gilydd oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 tan iddynt gael llechi a dysgu sut oedd trefnu galwadau fideo.

Gan gydnabod y gwahaniaeth y gallai technoleg ei wneud o ran cefnogi trigolion yn Sir Benfro, penderfynwyd dod â’r sefydliadau sy’n cynnig gweithgareddau digidol a chefnogaeth ynghyd.  

Nod y bartneriaeth hon yw cydlynu a hyrwyddo’r holl weithgarwch cymorth digidol sydd ar gael ledled y sir ac mae’r gwaith hwn yn parhau.

Cyhoeddir y gwobrau yn yr hydref.

Llongyfarchodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cynghorydd Tessa Hodgson, y tîm am eu henwebiad.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hodgson: “Dw i’n falch iawn o’r gwaith sydd wedi cael ei gyflawni i sicrhau bod trawsffurfio digidol yn golygu bod bywydau pawb yn well, ni waeth beth fo’u hoedran na gallu technegol.

“Y ffocws bob amser yw ar bobl a’r canlyniadau iddyn nhw yn hytrach na’r dechnoleg a defnyddio hyn fel ffordd o gysylltu pobl.

“Bydd y sgiliau yn rhoi llwyfan cadarn i bobl wrth i ni symud i ffwrdd o’r pandemig ac wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu.”

Os ydych yn adnabod rhywun y gallai fod arnynt angen help i gysylltu’n ddigidol neu os ydych yn grŵp cymunedol neu wirfoddol a allai gael budd o fenthyg offer am gyfnod byr, cysylltwch â’r Hyb Cymunedol ar 01437 776301.

 

 


ID: 7995, revised 21/07/2021