COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Y Cyngor yn Gofyn Barn ar Gyflogi Plant a Phresenoldeb yn yr Ysgol

Yn ddiweddar lansiodd Cyngor Sir Penfro ddau ymgynghoriad cysylltiedig â phlant, y mae’n awyddus i gael y farn leol arnynt.

Mae’r ymgynghoriad cyntaf ar newidiadau arfaethedig i is-ddeddfau presennol ar gyflogi plant oed addysg orfodol.

Os cânt eu mabwysiadu, byddai newidiadau’n cynnwys gwahardd plant rhag gwerthu neu draddodi alcohol; gwaharddiad ar gyflogi plant yng ngofal trigolion unrhyw gartref gofal preswyl neu gartref nyrsio; a chyflwyno rhybuddion cosb benodedig i gyflogwyr sy’n torri’r is-ddeddfau.

Mae’r ail ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i’r Cod Ymddygiad ar roi Rhybuddion Cosb am Bresenoldeb Afreolaidd yn yr Ysgol.

Daeth y newidiadau a awgrymir o ganlyniad i brofiad y Cyngor o reoli’r Cod Ymddygiad cyfredol a mabwysiadu amserlenni anghymesur gan nifer o ysgolion, sy’n rhoi mwy o gyfle i ddisgyblion gyfranogi mewn gweithgareddau i hybu ffyniant.

Meddai’r Cynghorydd Guy Woodham, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, “Mae sicrhau fod gennym fesurau priodol i ddiogelu plant ac i alluogi holl blant gyflawni mwy nag y teimlent y gallent, yn brif flaenoriaethau Cyngor Sir Penfro.

“Lluniwyd y newidiadau arfaethedig fel rhan o’r ddau ymgynghoriad i gynorthwyo hyrwyddo’r amcanion hyn.”

Fe fyddwn yn annog pawb gyda diddordeb i fynegi eu barn trwy ein gwefan yn www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

Dylid dychwelyd sylwadau erbyn dydd Gwener 29ain Tachwedd.

Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried ymatebion cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol.

Mae modd darparu copïau caled o ddogfennau, a dogfennau ar ffurfiau gwahanol, ar gais.


ID: 5768, revised 07/11/2019